Collusie bij justitie, politie en lagere overheid
  Hockey-lobby misbruikt rechtspraak
Zwartboek over intimidatie, stalking, verdachtmaking en onrecht

copyrights sedert 1998 en disclaimer

In hoger beroep bepaalde het gerechtshof dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd aan een 50-jarige vrouw uit Boxtel die tijdens ongeregeldheden op haar eigen erf werd mishandeld, na door dronken jongeren uit bed te zijn gepest bij het uitgaan van een naburige hockeykantine. De mishandelde vrouw ontkent in alle toonaarden dat zij enig geweld zou hebben gebruikt om de jongeren van haar erf te keren. Het Hof bepaalde dat de vrouw voorafgaand op een dermate ernstige wijze door -onder meer- de aangevers was geprovoceerd dat een straf of maatregel niet raadzaam werd geacht en dat de traumatische ervaringen voor de vrouw mede voortvloeiden uit de wijze van klachtafhandeling door de lagere overheid (lees het Boxtelse gemeentebestuur). De politierechter had haar echter een voorwaardelijke boete opgelegd, terwijl tegen de man die haar mishandelde en de provocerende jongeren geen vervolging was ingesteld. "Niet zomaar een misser, maar door de politie geregisseerde valse aangiften", zegt de Boxtelse. Zij wijst, onder meer, op het bizarre verloop van de geschiedenis en een voorafgaande dreigmail waarin de agressie en de strafvervolging was voorzegd en waarvan de afzendernaam een opmerkelijk verband vertoont met de politie-rechercheur belast met het onderzoek. Die mail werd, als ontlastend bewijs, in alle stukken van politie en justitie doodgezwegen en herhaaldelijk zoekgemaakt.

Webmaster Narus van Balkum (E-mail Narus)
Als de mail-link niet opent, klik hem aan met rechtermuisknop, kies 'adres kopiëren' en plak het na 'aan'/'to' in een zelf aangemaakte mail.

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

Inhoud:
1. De geschiedenis
    de verwikkelingen
    bij Politierechter en Gerechtshof
    onregelmatigheden tijdens en na de zittingen
    oordeel Nationale Ombudsman
2. Intimidaties c.q. gangstalking
    dreigmail, stalking, vernielingen, etc
    dreigmail geeft naam prijs (andere site)
3. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Addenda
4. Belangenverstrengelingen
    arrondissementsrechtbank
    gerechtshof
    arrondissementsparket
    politie
    rijksrecherche
    gemeente
    weekblad Brabants Centrum
5. Referaten
    hoogleraren, lectoren, onderzoekers
    journalisten, politici
    betrokkenen, politie, justitie
6. Aanbevolen boeken

Om de willekeur van rechters,
om de doofpot van de macht,
om de blinde arrogantie,
waar de minste wordt veracht.

Om de wapens die niet zwijgen,
om het offer dat niet telt,
om het huis in ongenade,
om de sporen van geweld.

Om de ijdele belofte,
om de zouteloze taal,
om de leugen van verzoening,
om het zoveelste verhaal.

Om de ingehouden woede,
om het uitgeholde recht,
om de bittere ervaring,
van een ongelijk gevecht.

Uit "Om de dagen van verdrukking"  door RenÚ van Loenen

E-mail webmaster Narus van Balkum
Als de mail-link niet opent, klik hem aan met rechtermuisknop, kies 'adres kopiëren' en plak het na 'aan'/'to' in een zelf aangemaakte mail.

1. De geschiedenis
Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

De verwikkelingen

Het gezin van de Boxtelse had zich, als belanghebbende en als spreekbuis van meer dan 100 buurtbewoners, gevoegd in een milieuprocedure bij de Raad van State tegen de ernstige overlast en misdragingen van de plaatselijke hockeyclub MEP. De overlast betrof misbruik van zeer zware geluidsapparatuur zowel binnen als buiten de (als disco in gebruik zijnde) sportkantine, het "beesten" tijdens tentenkampen en andere misdragingen in samenhang met alcoholmisbruik. In reactie op hun beklag werd het gezin in toenemende mate slachtoffer van getreiter, intimidaties, verdachtmakingen, vernielingen en geweld, hetgeen zich vooral richtte tegen hun woonbelangen, goede naam, gevoel van veiligheid en vrijheid van meningsuiting. In reactie op hun verzoek om hulp schreef de burgemeester hen: "Ik ga in deze geen spitsroeden lopen". De politie meldde hen voorshands niet te zullen optreden tegen overtredingen van een verstrekte voorlopige milieuvergunning.

Na de uitspraak van de Raad van State, waarbij de hockeyclub overlastbeperkende maatregelen kreeg opgelegd en tentenkampen werden verboden**, ontving het gezin schriftelijke bedreigingen, waaronder een dreigmail, die nˇg meer lawaai, geweld Ún nu ˇˇk zelfs justitiŰle vervolging aankondigde. Kort daarna werd de 50-jarige Boxtelse 's nachts even na 2 uur op haar eigen erf door een volwassen leraar VWO bont en blauw geslagen (foto), na door dronken jongeren uit bed te zijn gepest bij het uitgaan van de hockey-kantine, tijdens een weekend van lawaaiig getreiter. Uit e-mails van leden van genoemde club blijkt dat gaandeweg de vrouw wordt verweten de jongeren van haar erf te hebben gekeerd met een staaf. In die e-mails was aanvankelijk slechts sprake van "verjagen met", in latere mail van "belagen met" en op het laatst zelfs van "geslagen met".
** Er werden, ondanks dit verbod, met goedvinden van het gemeentebestuur, toch nog tentenkampen gehouden.

Uit de ontwikkelingen vˇˇr en nß deze ongeregeldheden blijkt hoe vÚr de macht van de hockey-lobby reikt bij politie, justitie en gemeentebestuur. De politie verzamelde uitsluitend verklaringen uit kringen van de hockeyclub, na eerst de betrokken kantinebezoekers 1,5 tot 3 weken in de gelegenheid te hebben gesteld hun suggestieve uitleg met groeiende dramatiek in eigen kring te rond te zingen. De politie weigerde echter de mishandelde vrouw zelfs maar te horen of in de gelegenheid te stellen aangifte te doen, wanneer zij een relatie zou leggen met voorafgaande klachten over geluidsoverlast, voorafgaande misdragingen van betrokkenen en clubleden en de voorafgaande dreigmail. De vrouw werd door agenten gewaarschuwd voor erger wanneer haar kinderen, waarvan er een tijdens de ongeregeldheden uit bed was gekomen, zouden getuigen. De politie wilde geen notitie nemen van het feit dat de agressie per dreigmail was aangekondigd en dat zij op eigen erf werd afgeranseld (foto). Daaropvolgend ontving zij onder andere scheldmail en nieuwe bedreigingen. Een verzoek aan de officier van justitie om hulp in deze situatie en om aangifte op te nemen werd tot drie keer toe bot afgewezen. Evenmin werd gereageerd op de, bij dat verzoek gevoegde, dreigmail.

In de processen verbaal van de politie wordt het bestaan van de voorafgaande dreigmail angstvallig verzwegen. (De ontdekking van een opmerkelijk verband tussen de afzendernaam en een politie-functionaris wordt behandeld in een aparte webpagina). Ook de mishandeling van de vrouw werd daarin verzwegen, alhoewel twee agenten haar 's nachts met een beurs geslagen gezicht en andere verwondingen in een bebloed nachthemd hadden gezien. Noodgedwongen leverde de familie bij de politie een eigenhandig opgesteld rapport in, waarin die zaken wel aan de orde kwamen. In een later proces verbaal werd weliswaar naar dit rapport verwezen, doch zonder daarbij de dreigmail en mishandeling concreet te duiden. Het rapport werd beschouwd als een bijlage en niet als een aangifte. Uiteindelijk wordt de mishandelde vrouw zelfs aangemerkt als "verdachte", terwijl tegen de VWO-leraar die haar mishandelde en de provocerende jongeren geen vervolging werd ingesteld. De vrouw ontkent echter stellig enig geweld tegen de provocerende jongeren te hebben gebruikt. De Officier van Justitie deed bij monde van de voorlichtingsrapporteur het voorstel de strafklacht te seponeren op voorwaarde dat haar echtgenoot zijn kritische websites over de dorpspolitiek en de hockeyclub verwijdert. Het echtpaar wees het voorstel af door te stellen dat zij niet in de voormalige Sovjet Unie wonen. Vervolgens werd voorgesteld te verhuizen. Tenslotte werd als voorwaarde gesteld dat het echtpaar in overleg zou treden met de hockeyclub naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Daartegen had de mishandelde vrouw bezwaren omdat naar haar mening de hockeyclub het vonnis van de bestuursrechter, na zeven jaar van overleg en procedures, gewoon onvoorwaardelijk had uit te voeren en omdat de controle op uitvoering en handhaving de taak was van de overheid. Twee jaar na de incidenten werd zij daarom alsnog gedagvaard, nadat het gerechtshof haar gemotiveerd bezwaar tegen deze dagvaarding had afgewezen.

 Naar aanleiding van formele klachten over het optreden van politie en officieren van justitie, kreeg de betrokken politie-korpsbeheerder de leiding over het onderzoek van het Bureau Interne Zaken naar de gedragingen en plichtsverzuim van zijn eigen politie-korps en de hoofdofficier van justitie over dat van zijn eigen arrondissementsparket. Zij verklaarden alle klachten ongegrond.

Bij Politierechter en Gerechtshof

Een betrokken jongere verklaarde de politierechter dat hem, bij verhoor op het de politie-bureau, wel tot vijfmaal toe was gevraagd: "Heb je gezien dat mevrouw Klokman* ..(en dan volgde de concrete beschuldiging)". Dit is een ongeoorloofde verhoormethode die leidt tot inprenting van valse herinneringen. Een andere jongere verklaarde zelfs dat de politie hem dit had gevraagd, maar dat hij er anders zelf wel over begonnen zou zijn! Een jongere verklaarde de vrouw gÚÚn geweld te hebben zien plegen jegens de klagers, in tegenstelling tot wat zij in het proces-verbaal had gesuggereerd. Twee getuigenissen waren zondermeer vals, want betrokkenen waren niet aanwezig. Een raddraaier verklaarde door zijn zich beledigd voelende vader, naar de politie te zijn gestuurd om aangifte te doen maar dat hij dat zelf niet wilde. Hij werd desalniettemin door de politie overgehaald. (De mishandelde vrouw had daags tevoren bij zijn vader geprotesteerd tegen zeer ernstige nachtelijke geluidsoverlast vanuit hun gezin. Zijn moeder laat zich, in de plaatselijke pers, er voortdurend op laat voorstaan te werken voor Amnesty International. Zij werkt in die hoedanigheid vriendschappelijk samen met de vrouw van burgemeester van Homelen). De vrouw had haar kinderen bij de politierechter niet opgeroepen als getuigen vanwege voornoemde intimidatie door agenten van politie. Aan deze feiten, verklaringen, de stellige ontkenning van de mishandelde vrouw en haar echtgenoot en het ontbreken van enig fysiek bewijs, werd door de politierechter nauwelijks gewicht toegekend. De verklaringen van de twee stomdronken pubers die zich als slachtoffer opwierpen (ze bekenden meer dan 16 flessen, respectievelijk minstens 20 glazen, bier te hebben gedronken) en van de leraar VWO die de vrouw op haar eigen erf mishandelde (en die dus reden had zichzelf te verontschuldigden door valse wederbeschuldiging), werden voor waar aangenomen. Uiteindelijk werd de vrouw door de politierechter schuldig bevonden en veroordeeld tot fl 500,- boete, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, waarbij de politierechter in zijn overweging evenwel de traumatiserende werking van falende lagere overheden op haar gezin geenszins uitsloot. In het vonnis werd met geen woord gerept over de voorafgaande dreigmail waarin de agressie tegen haar gezin was aangekondigd. De vrouw tekende hoger beroep aan tegen dit Pilatus-oordeel.

Bij uitspraak in hoger beroep bepaalde het gerechtshof dat aan de mishandelde vrouw geen straf of maatregel zal worden opgelegd in weerwil van de verdenking en motiveerde dat als volgt:

"De verdachte is blijkens het verhandelde ter zitting voorafgaande aan haar handelen op een ernstige wijze geprovoceerd door -onder meer- de latere 'slachtoffers'. Het hof acht het derhalve, in verband met de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, raadzaam om te bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd".

De stellig ontkennende mishandelde vrouw werd dus per saldo niet tot iets veroordeeld, maar evenmin vrijgesproken in weerwil van de ontlastende verklaringen onder ede van haar echtgenoot en kinderen. Ook in dit vonnis werd echter met geen woord gerept over de voorafgaande dreigmail waarin de agressie tegen haar gezin was aangekondigd. Wel liet het gerechtshof de navolgende overweging van de politierechter intact:

"Daarbij valt geenszins uit te sluiten dat de klachten die verdachte en haar echtgenoot tegen hockeyclub MEP (o.a. in het kader van de milieuwetprocedures mede namens 100 omwonenden) hebben ingediend op zichzelf anders behandeld hadden kunnen worden door de lagere overheden dan deze gedaan hebben, waardoor ook deze traumatische ervaringen voor verdachte en haar echtgenoot konden ontstaan".

Voornoemde motivatie en overweging wegen temeer omdat tevoren een sportbestuurder, die de getroffen familie verdacht had gemaakt in verspreide brieven en in de pers, door de kantonrechter was veroordeeld met o.a. het volgende overweging:

"Juist de vrijheid die eiser (de getroffen familie) en anderen (100 omwonenden) behoren te hebben om van hun op de wet berustende bevoegdheid tot het indienen van een bezwaarschrift gebruik te maken brengt met zich mee dat hij daarna niet hoeft te vrezen voor een publieke ten schande making op de wijze zoals gedaagde (de sportbestuurder) deed........" (meer hierover)

Misdragingen/onregelmatigheden tijdens/na de zittingen

Het was, bij de politierechter, ontzettend rumoerig in de met hockeyclub-relaties gevulde rechtszaal. Er werd vanuit de zaal honend gereageerd op vragen en antwoorden van de beklaagde vrouw en haar gemachtigde. De man die haar had mishandeld onderbrak zelfs haar pleidooi, door de rechter vanuit de zaal toe te roepen dat hij nog wat wilde zeggen. De vrouwelijke parketwacht begeleidde haar naar buiten en vertelde dat ze het zˇ nog nooit had meegemaakt. "Vreselijk, wat was dat publiek arrogant en onrustig". Ze had diverse malen moeten ingrijpen. De politierechter dreigde de zaal te ontruimen na een tweede waarschuwing. De parketwacht begreep niet waarom hij dat niet daadwerkelijk deed. De volgende ochtend werd de mishandelde vrouw met ernstige hartritme-problemen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de zitting in hoger beroep waren de hockeyclubrelaties opnieuw erg onrustig en rumoerig en dreigde de voorzitter opnieuw de zaal te ontruimen. De man die de beklaagde vrouw had mishandeld onderbrak opnieuw haar repliek, door de voorzitter vanuit de zaal toe te roepen dat hij nog wat wilde zeggen, waarna de vrouw niet meer wist wat te zeggen. Erger nog, de twee provocateurs, die aangifte tegen de mishandelde vrouw hadden gedaan, wisten, nadat zij hadden getuigd, de zittingszaal te verlaten. Terwijl de een 'n verdieping lager de aandacht afleidde, wist de ander, buiten enig toezicht, de VWO-leraar die de vrouw had mishandeld (en nog moest getuigen) iets toe te voegen, om vervolgens weer in de zaal terug te keren. Daarna was het dolle pret op de publieke tribune.

De mishandelde vrouw deed daarna aangifte van meineed tegen o.a. de twee provocateurs. Zij motiveerde die aangifte o.a. met het gegeven dat de provocateurs zich tijdens de zitting, nadat zij hadden getuigd, op arglistige wijze aan het toezicht hadden weten te ontrekken, teneinde voornoemde VWO-leraar die nog getuigen moest, iets toe te voegen, hetgeen door 3 personen was waargenomen en door een van hen was verstaan als "volhouden, hŔ!". De Officier van Justitie weigerde die aangifte van meineed botweg in behandeling te nemen.

Stalking en gangstalking. De VWO leraar die de vrouw had mishandeld hield zich sedert de ongeregeldheden soms hinderlijk op voor haar woning. Twee dagen na het hoger beroep, demonstreerde deze leraar VWO voor haar woning theatraal aan voorbijgangers hoe tijdens de ongeregeldheden de door hem mishandelde vrouw wanhopig probeerde haar te korte nachthemd omlaag te houden. De vrouw raakte, dit ziende, in shock.
Tot voor kort vonden onbestraft ernstige overtredingen van de verstrekte milieuvergunningen plaats en tot op heden worden vernielingen aangericht aan de eigendommen van het gezin en ondervindt het gezin allerlei vormen van gangstalking.

Nationale Ombudsman laakt gedragingen politie en justitie

Noodgedwongen deed het getroffen echtpaar tenslotte zijn beklag bij de Nationale Ombudsman inzake gedragingen van politie, justitie en gemeentebestuur bij de afhandeling van bovengenoemde ongeregeldheden (voetnoot 1), alhoewel diens oordeel een fout vonnis niet meer kan rechtzetten.

De Nationale Ombudsman (rapport 2002/188) tikte Boxtelse politiefunctionarissen gevoelig op de vingers voor hun denigrerende betiteling van de mishandelde buurtbewoonster en haar echtgenoot in processen verbaal en voor het foutief voorlichten van de Minister van Justitie. De teamchef van politie had de minister voorgehouden dat de politie alle aangiften van het echtpaar grondig had onderzocht, terwijl het paar ter zake nimmer aangifte had gedaan. De Nationale Ombudsman oordeelde die gedragingen van de politie niet behoorlijk.
Omdat partijen, waaronder politieagenten zelf, elkaar in verklaringen tegenspraken, onthield De Nationale Ombudsman zich van een oordeel over de klacht dat de politie het getroffen echtpaar onder druk had gezet geen aangifte te doen. Voorzover De Nationale Ombudsman de bejegening door de politie formeel niet onbehoorlijk achtte, vond hij het ontbreken van afspraken en informatie richting de familie echter onzorgvuldig c.q. minder gepast en hun klachten wel voorstelbaar.

De Nationale Ombudsman stelde vast dat de politie in geen enkel proces-verbaal melding had gemaakt van de mishandeling van de vrouw en evenmin van een door de familie vooraf ontvangen dreigmail waarin de ongeregeldheden, mishandeling Ún (straf)zaak werden aangekondigd. Hij beoordeelde die verzwijgingen niettegenstaande niet als onbehoorlijk, omdat het echtpaar noodgedwongen eigenhandig een rapport had opgesteld, hetwelk de politie had overgedragen aan de Officier van Justitie (voetnoot 2). Hij stelde echter ˇˇk vast dat een verzoek van het getroffen echtpaar aan de Officier(en) van Justitie om hulp in deze situatie tot drie keer toe bot werd afgewezen. De Nationale Ombudsman velde daarom een bikkelhard oordeel over het voorbijgaan aan het verzoek van de familie om aangifte van die mishandeling op te nemen en wegens het niet reageren op die, bij dat verzoek gevoegde, dreigmail. Hij oordeelde deze gedragingen van de Officier(en) van Justitie niet behoorlijk.

Klachten van het echtpaar over gedragingen van het gemeentebestuur bleken niet-ontvankelijk bij De Nationale Ombudsman omdat de gemeente Boxtel daarbij niet is aangesloten (voetnoot 3).

Voetnoten:
1) Let wel, de uitspraak van De Nationale Ombudsman omvat lang niet alle gedragingen van politie en justitie in dit zwartboek. Gedragingen van voor 1998 bleken verjaard en die van na de behandeling volgens de klachtenregeling politie werden niet meegenomen. Bovendien is om technische redenen slechts een selectie uit een groot aantal klachten uiteindelijk formeel ingediend.
2) In een samenvattend proces verbaal werd weliswaar naar dit rapport verwezen, doch zonder daarbij de dreigmail en mishandeling concreet te duiden. Het rapport werd bovendien niet beschouwd als een aangifte.
3) De burgemeester kan ˇˇk, ondermeer in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Officier van Justitie en de politiechef, de afhandeling van strafzaken be´nvloeden. Dit opent mogelijkheden om politieke of zakelijke tegenstanders te elimineren, zoals blijkt uit een precedent.

Verwante gevallen
Burgemeester elimineert tegenstander via justitie
Justitie trapt in valse aangifte door schoolmeisjes
Ombudsman trapt niet in klacht van gearresteerde hockeyer


2. Intimidaties c.q. gangstalking
(Slechts een kleine selectie uit de vele incidenten)
Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

Schriftelijke bedreiging ontvangen vˇˇr de mishandeling.

(MEP = naam hockeyclub)
From: jonhy jardoon* <MEP-fighters@hotmail.com>
To: klokman*@worldonline.nl
Sent: donderdag 30 april 1998 15:03
Subject: MEP
"Dag meneer Klokman*, wat ben jij een ongelooflijke patjakker met je zielige praatjes over ons geweldige, pedagogisch verantwoorde clubje. Wat wil je nou bereiken? We weten nu wie je bent, wat je wilt en welke afspraken je hebt, dus ik zou maar een beetje dimmen en wat voorzorgsmaatregelen nemen. Wij, de MEP-fighters, tolereren  deze anti-MEP akties niet, dus het is kiezen of delen, bakkus dicht of er zullen harde sancties volgen. Hierbij zal de rest van uw familie niet gespaard worden. DUS: al ligt er weer een dronken hockeyer in uw tuin dan schop je hem niet weg, maar geef je lief nog een pilsje en bel je een taxi voor deze sportliefhebber.
DIT IS HET BEGIN VAN MEER!!!
Zaak 1: Klokman* against  de MEP-FIGHTERS
(hier volgen naam adres en telefoonnummer van de familie Klokman*)
Jeugdige aanwas van hangjongeren".

Toelichting:
Wanneer de afzendernaam Jonhy Jardoon* achterstevoren wordt geschreven, ontstaat een zeer sterke fonetische overeenkomst met de doopnaam en sporadisch voorkomende achternaam van de politie-functionaris tevens districtsrechercheur die mede de leiding had over het onderzoek naar de ongeregeldheden. Bovendien werd een opmerkelijke associatie gevonden tussen het X-originating IP van de mail en de achternaam van die functionaris. Zie een nadere analyse van beide feiten op een aparte webpagina . De woordkeus zou goed bij een politie-functionaris zou kunnen passen. De betekenis van voornoemde associaties is vooralsnog onduidelijk. Ondanks herhaald aandringen weigerde de regionale politie echter notitie te nemen van deze mail in processen verbaal. De familie Klokman* stelde Burgemeester van Homelen vˇˇr de ongeregeldheden in kennis van deze dreigmail. Desgevraagd verklaarde hij later: "Ik weet dat dat door anderen onderzocht is dan diegenen die de feiten plegen" . De familie werd door de Boxtelse politie echter nooit om nadere informatie gevraagd. De familie traceerde zelf het X-originating-IP van de e-mail (195.18.77.218) doch zelfs de Rijksrecherche deed om zeer discutabele redenen geen moeite dit na te speuren.

Scheldmail aan de vrouw, kort nadat zij was mishandeld (zie foto).

(MEP= hockeyclub, ### = grove seksuele term, NN = naam persoon of plaatselijk bedrijf.
Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

"Wij zijn leden van MEP en wij zijn het niet met u eens. U bent een vuile gore ###, ###nicht, ######jong, vieze vuile gore ######likker, uit de baarmoeder gerukte ###nicht, vuile ######likker, ###pot, lelijke slet, NNneuker, Meierij neuker, NNmislukkeling, febo-kaner, NNusers.
XXXGerthur Zwitser*

Gerthur Zwitser* is de zoon van een gemeentelijke jurist betrokken bij de afwikkeling van milieuaanvragen en tevens bestuurslid bij hockeyclub MEP. Bij o.a. deze functionaris moest de familie zich beklagen in geval van overlast. Vader en zoon ontkennen betrokkenheid bij deze mail. De functionaris, die zegt wel de Úchte afzender(s) te kennen, wilde hiervan geen aangifte doen, ofschoon de familie hem dit verzocht wegens geschonden vertrouwen in zijn functie. Een ambtenaar is immers verplicht aangifte te doen van een misdrijf, dat hij uit hoofde van zijn functie kent, tenzij hij zich kan verschonen omdat het door hemzelf of zijn familie is begaan. De zoon verklaart later per e-mail: "Wij hebben toen der tijd geen aangifte gedaan omdat deze twee jongens in mijn team zaten en dit mijn positie binnen het team zeker niet ten goede zou komen". Ondanks het feit dat de afzendernaam van deze mail gefingeerd is en ondanks de disclaimer van deze website, mailde Gerthur Zwitser* later: ôU heeft het recht niet mij in diskrediet te brengen. Wanneer u niet overgaat tot handelen zal ik zeker juridische stappen overwegenö. Wanneer hij niet zelf de afzender is, waarom haalt hij zijn gram dan bij het slachtoffer in plaats van bij de hem bekende afzender? Waarom voelt hij zich Řberhaupt zo aangesproken?

Aan de echtgenoot van de mishandelde vrouw gerichte, dreigmail.

MEP = de hockeyclub, ..... irrelevante tekst die kortheidshalve is weggelaten.
"Geachte heer Klokman*,
Ik heb van veel mensen vernomen dat u zich ontzettend irriteert aan geluidsoverlast van MEP. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat u hartpatiŰnt bent. ..... Nu ik dus weet wat uw zwakke plek is, zal ik er niet voor terugdeinzen om op deze plek te gaan staan. Van bovengenoemde bron heb ik tevens vernomen dat u aan de (straatnaam) bivakeert ....... . Het staat dan ook niet buiten kijf dat, als u met deze ontzettend domme actie doorgaat, u mij geen keuze laat en ik zelf de strijdbijl ter hand zal moeten nemen om aan dit soort kleinzielig gedrag een eind te maken. Misschien denkt u dat dit maar klets is, maar net als u MEP zat bent ben ik u spuugzat. .......
Mazzolos,
Herr Oberst".

Deze dreigmail werd ontvangen kort nadat een jongeman door de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) was betrapt als een van de afzenders van dreigmail. Uit de mail komt een bepaald beroepsjargon naar voren dat overeenstemt met het beroep van diens vader als militair. Vader en zoon zijn lid van hockeyclub MEP. In verband met deze associaties is deze toelichting na een verzoek van de moeder c.q. echtgenote enigszins aangepast. Om privacy redenen waren de e-mail details voorheen reeds weggelaten.

Stalking door de aanrander

Na de incidenten hield de man die de vrouw had mishandeld zich hinderlijk op voor haar woning. Twee dagen na de zitting in hoger beroep, demonstreerde deze man (leraar VWO!) op de openbare weg voor haar woning theatraal aan voorbijgangers hoe tijdens de ongeregeldheden de door hem mishandelde vrouw wanhopig probeerde haar te korte nachthemd omlaag te houden. De vrouw nam dit waar vanuit haar woning en raakte in shock. Nog steeds houdt de man zich regelmatig hinderlijk op voor de woning van zijn slachtoffer.

Ku-Klux-Klan-achtige intimidaties

Zowel vlak vˇˇr als vlak nß ongeregeldheden werden 's nachts bij wijze van "voorteken" allerlei objecten in de voortuin van de familie Klokman* geplaatst. Het betroffen afgebroken verkeerszuilen, verkeersborden en ander objecten van vernieling. Bij die plaatsing werd de naam van de familie geroepen. Bij een van die intimidaties werd ook brand gesticht in een kunstwerk in de voortuin. Het gezin ondervindt tot op heden allerlei vormen van gangstalking (om veiligheidsredenen wil de familie geen volledige opsomming geven).

Aanbrengen van vernielingen na protest

Er werden veelvuldig, grote en kleine, vernielingen aangebracht aan huis en op het erf van de familie Klokman* volgend op, of tijdens, onnodig lawaaiige evenementen of kort nadat de familie hierop een schriftelijk protest liet volgen. (Om veiligheidsredenen wil de familie geen volledige opsomming geven).

Te koop zetten van de woning

Tenminste drie keer werd, middels een in de voortuin geplaatst groot bord, de woning van de mishandelde vrouw te koop gezet. Ook werd herhaaldelijk gebeld, of kwamen mensen aan de deur, om te vragen wat de woning moest opbrengen.

Voorbeeld van intimidatie via internet

Middels een foto op een internetsite van hockeyclub MEP presenteerde een clublid zich tijdenlang met een getrokken dolkmes. Bij een door MEP, in weerwil van een verbod door de Raad van State, georganiseerd tentenkamp werd opgeroepen de familie Klokman* anoniem lastig te vallen (gangstalking).

Informeren bij werkgever door burgemeester

Burgemeester van Homelen informeerde, tijdens de milieuprocedures tegen de overlast van hockeyclub MEP en zonder enige noodzaak, bij de werkgever naar de reputatie van de echtgenoot van de later mishandelde vrouw. Een dergelijke handelwijze geeft de werkgever het idee dat er iets meer aan de hand is met de persoon van zijn werknemer. Bij gangstalking is dit een geijkte methode om de goede naam van de beoogde persoon in twijfel te trekken. 
(Wanneer een burgemeester zich van een dergelijke methode bedient, hoeveel aannemelijker is het dan dat hij zijn invloed heeft aangewend om hetzelfde te bereiken ten gemeentehuize of in het driehoeksoverleg met politie en justitie. (meer hierover)).

Intimidaties via het beroep van de mishandelde vrouw 

In dezelfde week waarin de mishandelde vrouw een dagvaarding ontving, ontving zij een folder van het "Toeleveringsbedrijf Penitentiaire Inrichting Breda" met foto's van gedetineerde vrouwen achter naaimachines, waarin uitbesteding van textiele producties werd aangeprezen. De vrouw oefent thuis zelfstandig haar beroep als coupeuse uit. Uit de gegevens bij de Kamer van Koophandel kan iedereen begrijpen dat haar ÚÚnmans bedrijfje geen serieproducties doet. In het 25-jarig bestaan van haar bedrijfje had nog nooit iemand haar voor serieproducties benaderd.
Ook werd zij gebeld voor een controle door de "arbeidsinspectie", terwijl bij navraag door de verantwoordelijke instanties daartoe geen opdracht was gegeven.

Victim blaming

Enkele typische voorbeelden van "victim blaming" door
Vincent Leemans, journalist Brabants Dagblad
Sportbestuurder in een "open brief"
De man die de vrouw mishandelde in proces verbaal


3. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

De bedoeling van deze webpagina is om het traumatisch wedervaren te schetsen van een gewoon gezin dat, ernstig geschaad door een gedoogsituatie, via de geŰigende procedures vroeg om rechtsbescherming en als gevolg daarvan verstrikt raakte in een netwerk van belangen van lagere overheden, justitie, politie en een elitaire hockey-club, waardoor het gezin uiteindelijk ˇˇk nog slachtoffer werd van intimidatie, stalking, geweld, vernieling, verdachtmaking en vervolging. Gekozen is voor een met harde feiten onderbouwd zwartboek, mede op basis van een uitgebreide lijst van minder gepaste of ronduit ongepaste belangenverstrengelingen van de betrokken autoriteiten.

Uit de feiten blijkt duidelijk dat sprake is van "gangstalking" met als bakermat een elitaire hockeyclub. Klaarblijkelijk hebben de gangstalkers de lokale politie, justitie en lokale overheid tot instrument van hun intimidaties weten te maken, daarbij gebruikmakend van de machtige hockey-lobby in die kringen.

Uit het feit dat door de getroffen familie
1. een dreigmail was ontvangen die,
2. refererend aan die procedures,
3. geweld jegens de familie en daaropvolgende strafvervolging voorspelde,
4. ten gemeentehuize was weggemoffeld,
5. in alle processen verbaal van de politie werd verzwegen,
6. op het parket was "zoekgeraakt",
7. door de Rijksrecherche op valse gronden werd betiteld als niet traceerbaar,
8. een afzendernaam heeft die een opmerkelijk verband vertoont met de naam van de districtsrechercheur belast met het politie-onderzoek en waarvan een directe collega tevens bestuurslid is van de hockeyclub,
9. Ún een IP-nummer heeft dat op internet een niet-toevallige verband vertoont met de achternaam van die rechercheur,
kan welhaast niet anders worden geconcludeerd dan dat die dreigmail afkomstig is van de politie zelf. Alsdan is sprake van een, door de politie zÚlf, geregisseerd misdrijf met het oogmerk de slachtoffers van dat misdrijf op valse gronden te doen vervolgen, teneinde hen hiermee als klagende partij te demotiveren. En dit is nog maar de analyse van slechts ÚÚn van de vele incidenten.

In "JustitiŰle verkenningen" van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie wordt op grond van research-resultaten geconcludeerd dat verhoormethoden moeten zijn ingericht op waarheidsvinding in plaats van op bevestiging van de verdachtmaking. De door de politie gehanteerde werkwijze druist in de onderhavige zaak op tal van punten volstrekt in tegen deze wetenschappelijke aanbevelingen. Deels is zelfs sprake van uitlokking van geheugenbedrog zoals beschreven door Zaragoza, M.S., & Mitchell, K.J.  (abstract). Uit feiten komt naar voren dat het onderzoek was gericht op bevestiging van maatschappelijke vooringenomenheid voortspruitend uit belangenverstrengelingen.
Overigens staat het onderhavige geval van gemakshalve geloof hechten aan de aangevers, in weerwil van door de verdachte opgevoerde onweerlegbare feiten, niet op zich. Terzelfder tijd wisten in het arrondissement 's-Hertogenbosch, waaronder Roermond ressorteert, drie schoolmeisjes politie en justitie in de luren te leggen teneinde hun eigen gedrag te vergoelijken, met ernstige gevolgen voor de gedupeerde onschuldige verdachte. (Zie Telegraaf, 11 maart 2000).
Ook heeft de Nationale Ombudsman al eens hard geoordeeld over gedragingen van het politiekorps Noord- en Oost Gelderland en de Hoofdofficier van Justitie in Zutphen die hadden meegewerkt aan een valse aangifte van jagers op de koninklijke kroondomeinen tegen een bestuurslid van de Faunabescherming. (Nieuwsbank algemeen persbureau 21-5-1999).
Ondanks evident meinedige verklaringen van twee hoofdagenten, wees een civiele rechter in Twente, in een geschil over een onroerendgoedtransactie waarbij een hoofdagent betrokken was, vonnis ten nadele van een burger die gedocumenteerd het eerste recht van koop claimt. De regionale politie weigerde proces-verbaal van meineed op te nemen en deed zelfs geen sporenonderzoek toen de burger meldde dat de hoofdagent gepoogd had hem dood te rijden. (Homepage van de benadeelde) > Haaksbergen Almelo Arnhem Veldhuis <
In een, zo mogelijk nog ernstiger, geval, komt het voor dat een officier van justitie, op voorspraak van een burgemeester, actief meewerkt aan het oppakken van een zakelijke tegenstander van de burgemeester, terwijl een andere officier meent dat die burgemeester hiertoe zijn positie heeft misbruikt. In de conflictueuze toestand die is ontstaan wordt de tegenstander uiteindelijk vermoord. (Algemeen Dagblad, 22 apr. 2000; Brabants Dagblad 19/20 sept.2003).
In de zaak van de lustmoord op Nienke Kleiss hield Justitie bewust bewijs achter om een onschuldige tot levenslang veroordeeld te krijgen (BD 6 sept. 2005). Wanneer het verzwijgen van ontlastend bewijs in eenvoudige huis-tuin-en-keuken zaken geaccepteerde dagelijkse praktijk is geworden, is te voorspellen dat deze pest op den duur ook ernstiger zaken zal infecteren. Daarom is het verzwijgen en wegmoffelen van een ontlastende dreigmail zoals beschreven op deze website even bedreigend als de handelwijze van Justitie in de zaak Nienke Kleiss. Het ontbreekt justitie klaarblijkerlijk aan het zelfreinigend vermogen nodig om zo'n infectie een halt toe te roepen.

Met de invoering van het driehoeksoverleg tussen burgemeester, officier van justitie en politiechef heeft het burgerlijk gezag opnieuw invloed op de strafvervolging, terwijl de afschaffing van de vermaledijde "schout- en schepenrechtspraak" nu juist beoogde die invloed uit te bannen. In dat opzicht zijn we dus terug bij de middeleeuwen. Dat idee wordt nog versterkt doordat rechters c.q. raadsheren, in hetzelfde arrondissement als waar zij rechtsmacht hebben, zitting hebben in gemeentelijke commissies met een 'rechtsprekend' karakter ten aanzien van de bejegening van burgers door het gemeentelijk openbaar bestuur, zoals de "beroeps- en bezwarencommissie"en de "gemeentelijke ombudsman".

De Nationale Ombudsman berispte in het onderhavige geval de Regiopolitie Brabant-Noord voor hun denigrerende betiteling van het getroffen echtpaar in proces verbaal en de Boxtelse politieteamchef voor het foutief voorlichten van de Minister van Justitie. Zelfs dit laatste, alhoewel toch een ernstige zaak, heeft, voorzover het echtpaar heeft kunnen waarnemen, niet geleid tot disciplinaire maatregelen. Zelfs een excuus richting de familie, of een nader gesprek, kon er niet af. En dat klemt temeer omdat de Nationale Ombudsman ook anderszins het ontbreken van afspraken en informatie richting de familie onzorgvuldig c.q. minder gepast vond en hun klachten wel voorstelbaar.
Ook het harde oordeel van De Nationale Ombudsman over de gedragingen van het Arrondissements Parket 's-Hertogenbosch (d.i. de Officier van Justitie) had voor de getroffen familie geen waarneembare gevolgen: er volgde geen excuus of uitnodiging tot gesprek, laat staan een toezegging om de scheve gang van zaken alsnog te corrigeren.
Geconcludeerd moet helaas worden dat zowel de Raad van State als de Nationale Ombudsman tandeloze leeuwen zijn. Uitspraken van de Raad van State kunnen, zoals blijkt, straffeloos worden genegeerd. Uitspraken van de Nationale Ombudsman missen hun uitwerking omdat de Ombudsman daaraan geen enkel dwangmiddel kan verbinden. Daar staat tegenover dat de ombudsman ˇˇk ten gunste van de polite kan oordelen wanneer zij wÚl adequaat optreden tegen zich misdragende hockeyers (zie hier).

De publicist is veel dank verschuldigd aan al degenen die hem, al dan niet anoniem, van informatie en adviezen voorzien. Mocht ook u een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door het aandragen van feiten, andere voorbeelden of meer (wetenschappelijke) informatie, dan verzoek ik u contact op te nemen met de publicist van deze webpagina. Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens kan, onder voorwaarden, inzage worden verleend in het uitgebreide dossier dat ten grondslag ligt aan dit zwartboek.

ADDENDA


4. Belangenverstrengeling bij justitie, politie, overheid en andere organisaties

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. 
De hieronder omschreven misstanden c.q. belangenverstrengelingen golden op of omstreeks de tijd van de hinderwetprocedures en/of van bovengenoemde ongeregeldheden en/of de juridische afwikkeling daarvan. Mogelijk zijn inmiddels wijzigingen opgetreden. Zie ook disclaimer.
MEP = de hockeyclub.

Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch

Groenen, J.J.C.M. 
Rechter-plaatsvervanger en kantonrechter-plaatsvervanger in Den Bosch.
Voorzitter van hockeyclub MEP ten tijde van de procedures in het kader van de wet milieubeheer. Directeur van advocatenkantoor Bogaerts en Groenen te Boxtel dat, evenals de hockeyclub, ressorteert onder hetzelfde arrondissement Den Bosch als waarin Groenen rechter is! Dit kantoor is tevens sponsor van de hockeyclub en maakt deel uit van de Business Club MEP. De familie Klokman* moest het jarenlang tegen dit kantoor opnemen in de juridische procedures om de overlast van die club te beteugelen. Groenen, zelf dus kantonrechter in Den Bosch, verdedigde als advocaat voor het kantongerecht in Den Bosch persoonlijk een sportbestuurder die lasterlijke brieven over de familie had verspreid en gepubliceerd. De rechtsprekende kantonrechter bleek de voorzitter van de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond! (De familie werd toen weliswaar in het gelijk gesteld en de sportbestuurder veroordeeld, maar heel magertjes want een schadevergoeding zat er niet in). Groenen is lid van het bestuur van Stichting GEJA, aandeelhouder van de van Geelgroep BV te Boxtel, het familiebedrijf dat zowel (mede)oprichter als belangrijke sponsor is van de hockeyclub. Tijdens een hoorzitting van de gemeente beloofde Groenen, als voorzitter van de hockeyclub, een aantal overlastbeperkende maatregelen te zullen respecteren, maar zijn advocatenkantoor ging nog binnen 24 uur in beroep bij de Raad van State om die maatregelen ongedaan te krijgen. De directeur van een Bosch advocatenkantoor deelde eigener beweging de familie Klokman* mee dat zij deze zaak slechts in hun voordeel konden beslechten, wanneer zij een advocaat zouden nemen die tenminste evenveel invloed had op het parket als de hockeyclub o.a. via Groenen. Ze had er wel een, zei ze, maar die was niet goedkoop. De Business Club MEP doet zijn naam eer aan!
Naschrift. In 2011 ontving kantonrechter Groenen de Boxtelse sport- en cultuurpenning voor, onder meer, zijn verleden voorzitterschap van MEP, het oprichten van de businessclub MEP en het instellen van de naar hemzelf vernoemde "Jules Groenenprijs" voor kunstenaars die in zijn eigen advocatenkantoor exposeerden.  Belangenverstrengeling en slecht MEP-bestuur, resulterend in alcoholmisbruik door jongeren en traumatiserend wangedrag jegens omwonenden, werden hiermee aangemerkt als prijzenswaardige "cultuur"; de roep van omwonenden om waarborgen voor woonrust en veiligheid in feite als "Entartete Kunst".

Poerink J.E.
Inmiddels overleden. Vice-president van de rechtbank in 's Hertogenbosch, Den Haag, rechter-plaatsvervanger.
Lid van de Strafcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Lid adviescommissie Hockeyclub M. te V.
De heer Poerink stond bekend om de hoge mate waarin partijen zijn vonnissen, gunstig of ongunstig, wisten te accepteren. In een verwante civiele zaak deed Poerink een uitspraak ten gunste van de familie Klokman*. Een ex-bestuurslid van een andere hockeyclub deed de suggestie de tuchtcommissie van de KNHB een corrigerende rol te laten spelen bij de omschreven problemen. De belangenverstrengeling van Poerink vormde voor de familie echter een belemmering voor een dergelijk verzoek.

Lindeman-Verhaar P.G.T. Mw,
rechter-plaatsvervanger en kantonrechter in 's-Hertogenbosch
Voorzitter-plaatsvervangster van de commissie Bezwaren- en Beroepsschriften gemeente Boxtel, dat ressorteert onder het arrondissement 's-Hertogenbosch. Deze commissie behandelde ook de bezwaarschriften in het kader van de milieuwetprocedures tegen de overlast en misdragingen van de hockeyclub. De afwijzende beschikkingen op de bezwaarschriften vormden de aanleiding tot de procedures bij de Raad van State, waarbij de familie Klokman* in het gelijk werd gesteld. In 2002 werd zij benoemd tot vice-voorzitter van de "Ombudsman" van de gemeente Boxtel.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

De voorzitter van het Hof
Hij
had tijdens de zitting wel degelijk geconstateerd dat de twee raddraaiers, die aangifte tegen de mishandelde vrouw hadden gedaan, de zittingszaal buiten toezicht hadden verlaten (meer details). Hij riep de parketwacht zelfs plots toe: "Waar is P . . . ? Hij had daarom kunnen vermoeden dat de raddraaiers zich na hun getuigenis gedrongen voelden andere getuigen iets toe te voegen. En dat kan maar een reden hebben, namelijk dat zij hun afgelegde valse getuigenis "veilig" wilden stellen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn voor rechtstreekse belangenverstrengelingen van de raadsheren, griffiers en/of de advocaat generaal in deze hoger beroepszaak, bestaan er op indirecte wijze wel degelijk grote belangenverstrengelingen bij het Gerechtshof.

Vonh÷gen H.P.
Raadsheer Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch, voorzitter van de eerste strafkamer van het gerechtshof Den Bosch.
Vonh÷gen liet zich benoemen tot voorzitter van de commissie Bezwaar- en Beroepsschriften gemeente Boxtel, hetgeen later resulteerde in zijn omstreden benoeming tot gemeentelijke "Ombudsman" (zie website "Boxtelse Toestanden"). Boxtel ressorteert onder het gerechts-arrondissement Den Bosch. Voornoemde commissie behandelde ook de bezwaarschriften tegen de overlast en misdragingen van de hockeyclub. Vonh÷gen heeft dus mede de hand gehad in de afwijzende beschikkingen op deze bezwaarschriften, die aanleiding gaven tot de procedures bij de Raad van State, die resulteerden in een, de hockeyclub onwelgevallige, uitspraak. Die onwelgevallige uitspraak, waarbij in feite ook voornoemde commissie in het ongelijk werd gesteld, was op zijn beurt weer mede oorzaak van de ongeregeldheden. (Daarbij werd dus de bezwaarmaakster op eigen erf mishandeld nadat zij en haar echtgenoot door dronken jongeren uit bed waren gepest bij het uitgaan van de hockey-kantine, maar werd alleen tegen de vrouw vervolging ingesteld). Saillant detail is dat Vonh÷gen, in zijn hoedanigheid van Raadsheer van het Gerechtshof, mede verantwoordelijk is voor de beslissing om het onvoorwaardelijk sepot wegens gebrek aan bewijs van de echtgenoot niet op te heffen. De echtgenoot vroeg vervolgd te worden, teneinde daarmee zijn onschuld en die van zijn echtgenote te bewijzen. Vonh÷gen woont in hetzelfde besloten elitewijkje als de belangrijkste raddraaier van bovengenoemde ongeregeldheden. De hockeyclub MEP heeft veel relaties heeft in dit wijkje.

Urlings J.L.M.
Raadsheer van het Gerechtshof Den Bosch, raadsheer in bijzondere dienst Hoge Raad
Hij was raadsheer bij het Hoger Beroep ingesteld door de mishandelde vrouw. Urlings was, d.w.z. tenminste in 1995, ook raadsheer en tegelijk voorzitter van de klachtencommissie Politieregio Brabant-Noord, welke regio nota bene ressorteert onder het gerechts-arrondissement Den Bosch. Voorafgaand aan het hoger beroep was door de vrouw een klacht ingediend bij genoemde klachtencommissie tegen het optreden van de Politie Brabant-Noord, welke klacht door die commissie werd afgewezen. De grieven van de familie over het optreden van de politie voeren terug tot ˇˇk de periode dat Urlings voorzitter was van de klachtencommissie.

Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

Stukken zoek.
Een tegen ontvangstbewijs ingeleverd bezwaarschrift tegen de dagvaarding raakte zoek tussen de ontvangstbalie en de griffie. In dit bezwaarschrift, waaraan de dreigmail was toegevoegd, werd voor het eerst een relatie gelegd tussen de afzendernaam van die dreigmail en de naam van een politie-functionaris, lid van de districtsrecherche, belast met het onderzoek. Die dreigmail werd door de familie ontvangen voorafgaand aan de incidenten en voorspelde dat de familie een pak slaag zou krijgen en dat er daarna een "zaak" van zou komen.

Peerkens*, R
Thans bevorderd tot Officier van Justitie (OvJ), (destijds secretaris van de officier van justitie).
Naar het zeggen van brigadier Noterak* (zie onder "Politie-team Boxtel) is Mr. Peerkens* een zeer goede kennis van het Boxtelse politie-team en van hemzelf en hield Peerkens* als secretaris wekelijks een gezamenlijke koffiepauze met dit team (meer info hierover). Peerkens* wees in een bijzonder botte brief een hulpvraag van de familie af, nadat hij contact had gehad met Noterak*. Blijkens deze brief had hij zich al een oordeel gevormd vˇˇrdat de processen verbaal waren opgesteld. Bij monde van zijn voorlichtingsrapporteur deed hij het voorstel de strafklacht tegen de mishandelde vrouw te seponeren op voorwaarde dat haar echtgenoot zijn kritische websites over de dorpspolitiek (o.a. over gedragingen van burgemeester van Homelen) en over de hockeyclub zou verwijderen. De officieren van Justitie Mr. R. Peerkens* en Mr. M. van Tinstad* hebben samen met de Boxtelse burgemeester van Homelen en de Boxtelse politiechef E. Boverman zitting in het zogenaamd "driehoeksoverleg" van de districtspolitie.

Van Tinstad*, M.J.A. Mr. mevr.
Fungerend Officier van Justitie. Zij schaarde zich achter het standpunt van haar secretaris Mr. Peerkens*, na beklag van de getroffen familie over diens botte afwijzing van hun hulpvraag. Een derde hulpvraag liet ze onbeantwoord. Telkens tijdens haar klaarblijkelijke afwezigheid ervoer de getroffen familie getreiter door justitie, zoals de bewuste botte afwijzing op hun hulpvraag, een dagvaarding midden in de zomervakantie (tegen de belofte in dat eerst een voorlichtingsrapport zou worden afgewacht) en gelijktijdige toezending van reclamemateriaal voor uitbesteding van textielbewerkingen aan Toeleveringsbedrijven Penitentiaire Inrichtingen Breda met foto's van gedetineerde vrouwen aan naaimachines (meer hierover). De politie-functionaris Noterak*, belast met het onderzoek en wiens naam werd gerelateerd aan de afzendernaam van de door hen ontvangen dreigmail, verscheen bij de politierechter ter zitting als getuige. Na afloop van de terechtzitting onderhield van Tinstad* zich, in de rechtszaal en in toga, met getuige Noterak*, terwijl de mishandelde vrouw nog in het beklaagdenbankje zat bij te komen. Ondanks haar "bewezenverklaring", erkende van Tinstad* tijdens de zitting dat er van alles was misgelopen en kwam zij met een symbolische eis.

Craemer R.W.M.
Hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch.
Naar aanleiding van klachten van de mishandelde vrouw en haar echtgenoot rapporteerde Craemer als hoofdofficier aan korpsbeheerder Rombouts. In zijn rapport van 13 april 2000 stelt hij dat hij zich onthoudt van een oordeel over de klachten over onheuse bejegening door de politie en justitie, over het geven van ter zake onjuiste informatie aan de minister van Justitie door een politie-chef, en over de aan de familie gerichte dreigmail. Desalniettemin concludeert hij in zijn rapport: "Waren de processen-verbaal vals geweest, dan zou de politierechter niet tot een bewezenverklaring en strafoplegging zijn gekomen. Op grond hiervan ben ik derhalve van mening dat (dit deel van) de klacht ongegrond is." Let wel, Craemer en korpsbeheerder Rombouts deden in nauwe samenwerking het klachtonderzoek naar gedragingen van leden van hun eigen arrondissementsparket c.q. eigen politie-korps. Terzake van klachten over gedragingen van Officieren van Justitie in zijn arrondissement rapporteert Craemer ten finale aan de Minister van Justitie. In dit netwerk is/was Craemer echter ook jurist bij Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Eenheid Besturing en Bedrijfsvoering Hoofd (en tevens hoofd van dienst).


Politie Brabant-Noord, waaronder politieteam Boxtel.

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.
MEP en Y zijn de namen van respectievelijk de hockeyclub en nog een andere sportclub.

Algemeen.
In de praktijk wordt volgens brigadier Noterak* tijdens een koffiepauze met de secretaris van de Officier van Justitie op het politiebureau besloten welke processen verbaal in onderzoek worden genomen en welke zaken worden geseponeerd (zie voetnoot 1). De getroffen familie Klokman* zegt stellig van politie-teamchef Rodevuur* te hebben verstaan dat een of meer leden van het Boxtelse politieteam lid is/was van hockeyclub MEP (zie voetnoot 2). Mogelijk ook was de politie gepikeerd omdat de familie inmiddels aan het gemeentebestuur had gemeld dat de Boxtelse politie tijdens voorafgaande ongeregeldheden telefonisch onbereikbaar was.
Hoe dan ook, de processen verbaal tegen de mishandelde vrouw werden eerst 1Ż tot 3 weken na de incidenten opgemaakt. Blijkens verklaringen ter terechtzitting werden de jongeren tijdens verhoren op het politie-bureau soms wel tot vijfmaal toe met de vraag geconfronteerd: "Heb je gezien dat mevrouw Klokman* ..... met een ijzeren pijp geslagen heeft?". Een andere jongere verklaarde dat hem dit was gevraagd nog vˇˇrdat hij er zelf over was begonnen. Dit zijn ongeoorloofde en wetenschappelijk verwerpelijke verhoormethoden. Zaragoza, M.S., & Mitchell, K.J.  (abstract).
Opmerkelijk is dat de politie de onheilspellende dreigmail, die de familie kort voor de ongeregeldheden ontving, in geen enkel proces verbaal vernoemde. Ook de mishandeling van mevrouw werd in geen enkel proces verbaal genoemd. Daarenboven verschafte de politie-teamchef Rodevuur*, in reactie op een klacht, onjuiste informatie over het verloop van het onderzoek. Dergelijke klachten staan niet alleen. Een klacht van een vrijgesproken verdachte in een andere zaak werd in het kader van de "klachtenregeling politie" gegrond verklaard, omdat de Boxtelse politie onjuiste informatie had verschaft over de toedracht van zijn vermeend geweldsdelict (Brabants Centrum, 19 september 2002).

Cleijssen A.C.H.M.
Buurtco÷rdinator van politie.
De familie Klokman* stuurde hem een verslagje van een huisbezoek met de volgende constatering: "Nu dan eindelijk, na een door ons geco÷rdineerde klachtenstroom van meer dan 100 buurtbewoners, een hinderwetvergunning (zie voetnoot 3) is verstrekt aan de sportclubs MEP en Y, berichtte u ons dat de politie niet daadwerkelijk ter plaatse actie zal ondernemen n.a.v. klachten van ons gezin m.b.t. overtreding van die hinderwet. Dit onder andere omdat allÚÚn ons gezin zou klagen". Dit verslagje werd ook toegestuurd aan de officier van justitie te Den Bosch, die hierop nimmer antwoord gaf.

Noterak* Johannes.
Brigadier van politie te Boxtel
Lid van de districtsrecherche. Hij had mede de leiding over het onderzoek naar de ongeregeldheden. Hij verhoorde de VWO leraar die de vrouw mishandelde en maakte daarvan een voor de vrouw belastend proces verbaal op. Noterak* stond er op dat de belaagde familie de voorafgaande dreigmail in processen verbaal buiten beschouwing liet, hetgeen reden was voor de familie om daar niet aan mee te werken. Noterak's achterstevoren geschreven doopnaam en achternaam vertoont fonetisch een zo grote overeenkomst met de afzendernaam van de dreigmail dat de toevalskans hierop 1:40.000.000 is (Zie voetnoot 4. Deze ontdekking wordt behandeld in een aparte webpagina). Hij schamperde in een telefoongesprek met de echtgenoot van de mishandelde vrouw, dat tijdens een "gezellige" wekelijkse koffiepauze met de secretaris van de Officier van Justitie op het politiebureau wordt uitgemaakt welke processen verbaal in behandeling worden genomen en welke niet (zie voetnoot 1). Zijn naaste collega J.L. Druivenstam*, is zowel lid van de districtsrecherche als lid van hockeyclub MEP. Voorafgaand aan de terechtzitting onderhield Noterak* zich in het gerechtsgebouw geruime tijd met de getuigen ß charge.

Druivenstam* J.L.
Politiefunctionaris te Boxtel
Lid van de districtsrecherche. Hij is een naaste collega van brigadier Noterak* en lid van hockeyclub MEP. Hij is/was betrokken bij het organiseren van evenementen en toernooien van hockeyclub MEP, in samenhang waarmee de ernstige overlast werd ondervonden waartegen de familie namens 100 omwonenden tot aan de Raad van State procedeerde. Dit resulteerde in een aantal, de hockeyclub onwelgevallige, overlastbeperkende maatregelen. Voor een opmerkelijke verband met een dreigmail zie een aparte webpagina).

Rodevuur* A.A.
Teamchef van de Boxtelse politie, hulpofficier van Justitie. Naar aanleiding van een klachtschrijven deelde hij de Minister van Justitie mee dat alle aangiften van de kant van de getroffen familie wel degelijk serieus waren genomen en onderzocht. Die informatie is apert onjuist. De familie heeft namelijk, vanwege de door de politie opgeworpen belemmeringen, ter zake geen processen verbaal of aangiften (kunnen) laten opmaken (zie voetnoot 5). De verklaring die de familie wel heeft ingeleverd, werd door hen eigenmachtig opgesteld, doch tijdens een huisbezoek verklaarde Rodevuur* die nagenoeg ongelezen te hebben doorgestuurd naar het parket. Een medewerkster aan de voorlichtingsrapportage verklaarde dat deze verklaring niet als een aangifte was beschouwd.

Rombouts Mr. Dr. A.G.J.M.
Korpsbeheerder politie Brabant-Noord, thans burgemeester van 's-Hertogenbosch, (bekend van de rellen in de "Graafsewijk" ofwel "De Bartjes"), voorheen burgemeester van Boxtel. <Graafse wijk >
Omdat hij bij de aanvang van de geschiedenis burgemeester van Boxtel was, was hij mede verantwoordelijkheid voor het inadequaat vergunnings- c.q. handhavingsbeleid, als gevolg waarvan de familie Klokman*, als woordvoerder van omwonenden, genoodzaakt werd zich tot de Raad van State wenden, waarmee de basis werd gelegd voor de agressie jegens deze familie. Agressie als gevolg van zijn falend beleid dus. In zijn hoedanigheid van korpsbeheerder (gekoppeld aan het burgemeesterschap van 's-Hertogenbosch) zou hij later, ondanks deze betrokkenheid, ook de klachten over het optreden van leden van het politiekorps Brabant-Noord afhandelen. Teneinde de conclusie te kunnen trekken dat de klachten ongegrond waren werkte hij nauw samen met hoofdofficier van Justitie Craemer, (zie aldaar). Let wel, Craemer en Rombouts deden dus klachtonderzoek naar gedragingen van leden van het arrondissementsparket respectievelijk het politie-korps, waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid droegen. Burgemeester Rombouts van Den Bosch had dus alle reden zijn eigen blazoen schoon te wassen.

Urlings J.L.M.
Voorheen, d.w.z. tenminste in 1995, voorzitter van de klachtencommissie Politieregio Brabant-Noord.
Klik hier voor meer informatie over Urlings elders op deze site.

Voetnoten

 1. Dit is het zogenaamde "filter-overleg". Formeel beslist het OM (Openbaar Ministerie) over wel of niet in onderzoek nemen of vervolging.
 2. De familie verklaart uit een gesprek met teamchef Rodevuur* stellig te hebben begrepen dat politie-functionarissen in hun hoedanigheid van MEP-lid een positieve invloed zouden hebben gehad op de stemming in de hockey-kantine, waar twee weken na de incidenten de overlast vanuit die kantine een tijdje plotseling ophield te bestaan. De heer Rodevuur* verklaart echter achteraf dat geen van zijn mensen lid is van hockeyclub MEP. Uit nader gezaghebbend onderzoek is echter inmiddels gebleken dat wel degelijk een medewerker van de Boxtelse districtsrecherche organiserend lid is van de hockeyclub (d.i. J.L. Druivenstam*).
 3. Dit betrof een "voorlopige" vergunning hangende de juridische procedures. Voorheen draaiden de accommodaties feitelijk illegaal en beriep de politie er zich op dat zij niet tegen de overlast konden optreden omdat er geen vergunning was.
 4. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut mag hieruit niet geconcludeerd worden dat Noterak* c.q. de politie bemoeienis heeft gehad met bedoelde mail, maar dat het evenmin valt uit te sluiten. Met die conclusie is de auteur het eens. Omdat de toevalskans onwaarschijnlijk klein is, moet evenwel worden aangenomen dat de opsteller (wie dat ook moge zijn) de naamsassociatie met opzet tot stand heeft gebracht. Hij moet alsdan bekend zijn met de doopnaam (Johannes) en de sporadisch voorkomende achternaam (Noterak) en een motief hebben, zoals bijvoorbeeld Druivenstam*)
 5. In een verklaring zegt Rodevuur* te doelen op een grote woninginbraak bij de familie, maar die gebeurtenis is in bedoelde klacht overduidelijk niet aan de orde.

Rijksrecherche

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

Pas na de uitspraak van de politierechter, onderzocht de Rijksrecherche in het kader van de "klachtenregeling politie", een klacht van de familie Klokman* over het verzwijgen van een door hen ontvangen dreigmail. Deze afdeling van de Rijksrecherche zetelt in het gerechtsgebouw van het arrondissement 's Hertogenbosch waaronder ook de districtsrecherche van de politie ressorteert. De klacht betrof voor de Rijksrecherche dus, zeg maar, "collega-rechercheurs". De klagende familie had zelf het X-originating IP (195.18.77.218) van de dreigmail achterhaald. De Rijksrecherche verklaarde via de klacht-onderzoeker (ex-teamchef van politie uit dezelfde regio en ex-collega van de betrokken teamchef Rodevuur*!) dat de dreigmail niet traceerbaar zou zijn, omdat de IP-nummers variabel zouden zijn. Dat wil zeggen dat dit nummer voor elke mail anders zou zijn, ook al komt die van dezelfde afzender. Die bewering is echter in dit geval apert onjuist. De bewuste mail-server (tip.nl) gebruikte destijds niet-variabele IP-nummers voor de serie nummers (195.18.---.---), zoals onomstotelijk blijkt uit de overige mail van "tip.nl" die de familie ontving van andere afzenders in diezelfde periode.

Lees in elk geval ook dreigmail geeft naam prijs op een aparte webpagina


Gemeente Boxtel

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.
MEP = de hockeyclub

Bericht aan gemeenteraad gecensureerd
Van een brief van de getroffen familie bestemd voor de gemeenteraad, bleken de bijlagen, zijnde de door de familie ontvangen dreigmail, een foto van de mishandelde vrouw en een scheldmail, te zijn verwijderd alvorens de ter-inzage-legging in de leeskamer voor gemeenteraadsleden. Toen de getroffen familie dit bemerkte en dreigde hiervan een landelijk schandaal te maken werden de bijlagen weer toegevoegd.

Adviesbureau Jansen te Den Dungen
Werd door hockeyclub MEP ingehuurd om een akoestisch rapport t.b.v. de milieu-aanvrage van hockeyclub MEP te schrijven o.a. ten behoeve van de rapportage aan de Raad van State. De gemeente Boxtel huurde datzelfde adviesbureau in om het rapport te "controleren op onjuistheden", naar aanleiding van klachten van de familie dat het rapport technische rekenfouten bevatte.

Zwitser* R.A.P.H.  Zie disclaimer.
Jurist bij de gemeente Boxtel. Hij behandelde als jurist ten gemeentehuize de milieuaanvrage van hockeyclub MEP die onderwerp was van de procedures bij de Raad van State. Zwitser*. Hij is tevens bestuurslid van een jeugdafdeling van hockeyclub MEP. (meer over Zwitser*)

Van Homelen J.A.M Drs#
Burgemeester van de gemeente Boxtel. Burgemeester Jan van Homelen, roemde de hockeyclub MEP zelfs onder de omschreven misstanden publiekelijk als "De parel van Boxtel". Ter zake van de milieuwet-procedure stelde van Homelen: "Ik ga in deze geen spitsroeden lopen", terwijl de politie voorshands meedeelde niet te zullen optreden tegen overtredingen van de aan hockeyclub MEP verstrekte milieuvergunning.
Volgens artikel 12 Politiewet 1993 is de burgemeester de gezagdrager bij de handhaving van openbare orde en uitvoering van de hulpverleningstaak. Burgemeester en officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het territoriale hoofd van het regionale korps en zo nodig met de korpschef over de taakuitvoering van de politie (artikel 14 Politiewet 1993). In dat kader is het ongepast dat Van Homelen de familie Klokman* meedeelde tevens voorzitter te zijn van de klachtencommissie Politie Brabant-Noord, district Aa en Dommel, waaronder Boxtel ressorteert. In een later onderzoek bleek die uitlating onjuist.
De familie Klokman* stelde van Homelen vˇˇr de ongeregeldheden in kennis van de ontvangst van een dreigmail, maar de familie werd echter door de politie nooit om nadere informatie gevraagd. Desgevraagd verklaarde van Homelen hieromtrent later: "Ik weet dat, dat door anderen onderzocht is dan diegenen die de feiten plegen"........... Met andere woorden hij zegt te weten wie achter de dreigmail zit!
Burgemeester van Homelen**, de officieren van Justitie Mr. M. van Tinstad* en Mr. R. Peerkens* en de Boxtelse politiechef E. Boverman zijn lid van het zogenaamd "driehoeksoverleg" van de districtspolitie.

# J.A.M. van Homelen is inmiddels opgevolgd door F.H.J.M. (Frank) van Beers. Jan van Homelen is met ingang van 11 mei 2009 benoemd tot waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek.

Rombouts Mr. Dr. A.G.J.M. zie elders, klik hier
Voorheen burgemeester van Boxtel


Regionaal weekblad Brabants Centrum

MEP= hockeyclub

Is, wat betreft haar inkomsten, o.a. afhankelijk van meerdere pagina's reclame-ruimte die de gemeente wekelijks inhuurt, alsook van plaatselijke ondernemers. Achter het pseudoniem "DaniŰl" schuilt de directeur van het weekblad, de Boxtelaar Piet van Oers, die zÚÚr op de hand van hockeyclub MEP is. In zijn pseudonieme column werd de heer van de getroffen familie meermaals van negatieve persoonlijke kwalificaties voorzien, kort vˇˇrdat de vrouw des huizes werd mishandeld en zelfs daarna. De redactie plaatste eerder al een gekuiste versie van een lasterlijke brief van een sportbestuurder, die voor het rondsturen en publiceren van die brief door de kantonrechter wegens laster werd veroordeeld. Het Brabants Centrum heeft de familie ter zake nooit gehoord.


5. Referaten

Hoogleraren, lectoren, onderzoekers

Journalisten & politici

Justitie, politie, betrokkenen

> Toegevoegde trefwoorden: gangstalken gangstalker causestalking gang stalking cyberstalking terrorist stalking tunnelvisie groepstalking trauma 2000 multistalking valse beschuldiging achterhouden van ontlastend bewijs prdv omgekocht achterhouden van ontlastende informatie gedogen gedoogbeleid Nederland tribunaal 2000 rechtswezen rechtspleging groep stalking geluidoverlast geluid lawaai herrie kabaal 2001 rumoer onenigheid onrechtvaardig onbillijk onrechtvaardigheid Esch Liempde Lennisheuvel vereniging hoofdsponsor Rabobank Boxtel businessclub MEP hockeyvereniging MHC MEP hockey gerecht business club Mep magistraat ambtenaar ambtenaren jeugd jongelui magistratuur 2003 misdaad baldadigheid bar Becoloth Boxtel alkohol alcoholische drank onsportief gedrag zwarte kaart KNHB vandalisme vernielzucht herriemaker herriemakers sponsors Rabo mepzomercarnaval mep zomercarnaval 2004 boven de wet mhcmep.nl vernieling molest geweldpleging uitbuiting chantage afpersing knevelarij molesteren antecedenten wethouders sport 2003 sportvereniging sportkantine corrupt corruptie corrupte politiemensen KNHB valse aangifte 2004 bedrieglijk fraude maffia mafia bedrog dwaling politiek 2005 vriendjespolitiek valsheid in geschriften 2006 meinedig ambtseed machtsmisbruik vervalsing rechtszaken 2007 rechtssysteem geding Noord-Brabant woongenot rechtsbescherming wanbestuur misstand wanbeleid klokkenluider klokkeluider recherche terreur terrorisme terroriseren mishandelen toetakelen  2008 aanranden rechtsvervolging rechtspreken rechtsstaat hetze ophitsen ophitsing opruiing haat rancune dreigbrief dreigbrieven huisvredebreuk erfvredebreuk Amnesty International schending mensenrechten ondervraging mep hinder milieu Brabant reclassering Noord-Brabant alkoholisme alcoholisme alcoholist onderwereld wraken wraking vals beschuldigd onschuldig escalatie drankmisbruik bar becoloth normbesef hockey slet wangedrag eigenrichting klassenjustitie veroordeling veroordelen rechterlijk pardon bewijslast bewijs valse getuigen misleiding omissie inbreuk hulpweigering letsel kwetsuur verwonding geweldsdelict stalken stalker gerechtelijke dwaling misvatting onwaarheid fouten fout omkoping vooroordeel advocaat advocaten opsporing dader daders crimineel tuig criminelen getuigenverhoor smaad belediging verdediging liegen arglist arglistig puber gevangenis hechtenis arrest willekeurige arrestatie misdadig misdadiger misdadigers frauduleus arresteren eerherstel onrechtmatig wederrechtelijk onrechtmatigheden politieagent burgerrechten pogrom strafrecht insinuaties verdachtmakingen politieoptreden onderdrukking repressie vrijheid van meningsuiting discriminatie vernederen vernedering krenken aanklagen aanklacht dorpsbestuur eigen rechter spelen rechterlijke macht procureur generaal klachtafhandeling klachtenprocedure rechtsgang petitie staatsraad opruien bar becoloth ophitsen hockeyer hockeyers hockeyslet hockeysport normen en waarden woonrust onveiligheid onveilig vechten gevecht vechtpartij Beco vernielzucht justitieel politiemacht willekeur ambtsfalen frauduleus frauduleuze vervolgingsbeleid zero tolerance aantijging aantijgingen iemand verdacht maken machtswellust overmacht recht op zelfverdediging trauma slachtofferhulp onterecht onterechte rechtszitting educatie opvoeding ongeluk misleiden rechteloosheid valsheid in geschrifte valsheid in geschrift.<

Citaten Hoogleraren, lectoren, onderzoekers

Prof. Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, over de werkwijze van justitie
http://www.filosofiemagazine.nl
 destijds /artikelDetailP.lasso?ID=2730

'Geloof me: als Justitie jouw gangen net zo "nauwkeurig" nagaan, met in het achterhoofd de overtuiging dat je schuldig bent, dan hang jij net zo goed.' Zie ook aanbevolen boeken

P. van Reenen, hoogleraar mensenrechten. Uit zijn entreerede 
Universiteit van Utrecht. Utrechts universiteitsblad

'Menselijkheid moet leidend beginsel zijn van politie'
Wie macht heeft over anderen, is in een positie om die te misbruiken. Pieter van Reenen beklemtoonde in zijn intreerede het belang van integriteit in politiewerk. Bovendien waarschuwde Van Reenen voor de misvatting dat mensenrechtenschendingen door de politie een exclusief probleem van ontwikkelingslanden zouden zijn. In de Westerse wereld komen ze ˇˇk voor. De redenen waarom politiemensen over de schreef gaan, lopen sterk uiteen. Zo kan het zijn dat politiemensen bepaalde waarborgen eenvoudig opzij schuiven om sneller resultaten te boeken. Wanneer je een politieorganisatie hebt die wordt aangestuurd door een systeem met repressieve bedoelingen dan weet je dat het misgaat.

Prof. Peter Hoefnagels, emeritus hoogleraar criminologie
in NRC Handelsblad begin januari 2001

Het oercontract tussen burger en overheid - wij betalen u en u beschermt ons - is al jarenlang verbroken, met als gevolg dat angst en onrecht regeren.

Prof. Dr. G. Bruinsma
Directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Uit een lezing te Ede, 9 september 1999.

..... "Ik ben vaak verbaasd over het gebrek aan criminologische kennis bij officieren van justitie, rechters en politie. Misschien moeten rechters en officieren een fundamentele bijscholing in de criminologie krijgen". Volgens Bruinsma wordt wetenschappelijke criminologische kennis al te gemakkelijk terzijde geschoven, wanneer zij niet strookt met gangbare opvattingen van ambtenaren. Hij constateert dat officieren, met betrekking tot de misdaad, vaak geen flauw benul hebben van het functioneren van georganiseerde groepen, hun criminogene eigenschappen, welke werkwijzen zij hanteren en waarom bepaalde sociale relaties worden aangegaan. (BD990910). .....

Dries van Agt, oud-premier over falende justitie
Elfde Comenius-lezing, Wassenaar, januari 2001
met commentaar van Prof. Dr. B. Smalhout

Van Agt: "Het moment dat de bevolking het niet meer pikt en zichzelf gaat beschermen is niet ver meer." Prof. Smalhout in Telegraaf 27-01-2001: "Dan pas krijgen we echte wild-west toestanden, veroorzaakt door onze totaal wereldvreemde justitie".

Prof. Dr. G. van den Heuvel bij de aanvaarding van hoogleraarschap
Universiteit Maastricht.
Uit "Criminaliteit overheid onderschat" in het Brabants Dagblad van 24 januari 1998

"Bij collusie gaat het om een institutionele vorm van criminaliteit waarbij illegale activiteiten van de overheid of bedrijven worden toegedekt..... Crimineel gedrag door de overheid en het bedrijfsleven is mogelijk een grotere bedreiging voor de samenleving dan de ordinaire criminaliteit van de overvaller, tasjesrover of verkrachter". Van den heuvel noemde Nederland een typisch collusie-land.

Michiel de Vries, bestuurkundige, uitkomst onderzoek,
Brabants Dagblad 9 maart 2001

Een op de vijf lokale bestuurders is bereid de waarheid geweld aan te doen om daarmee een doel te bereiken. Een op de zeven wil zelfs zover gaan dat hij of zij feiten achterhoudt. Het onderzoek toont aan dat politici en ambtenaren oneerlijker worden naarmate de problemen toenemen.

Uit een studie naar suggestieve inprenting
Department of Psychology Kent State University
Zaragoza, M.S., & Mitchell, K.J.  .  Repeated exposure to suggestion and the creation of false memories.  Psychological Science, 7, 294-300 (1996)

"After viewing a video of a burglary, subjects were asked questions containing misleading suggestions. The results of memory tests show that following repeated (relative to a single) exposure to suggestion, subjects were more likely to claim that they consciously recollected witnessing the suggested events. The effects of repeated exposure were highly reliable and were observed over retention intervals as long as 1 week".

J.A. Blaauw
JustitiŰle verkenningen Vol.24, no. 4, May 1998
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie 

"Critisism is usually focused on three aspects of interrogation: improper pressure on the subject, incorrect reproduction of statements in case- reports and influencing witnesses. ... Police failure in the field of interrogation is primarily caused by four elements: poor leadership, incompetence, the dubious attitude of the interrogator and the urge to obtain a confession, rather than seeking the truth". 

J.A. Blaauw
Oud-hoofdcommissaris van politie,
Oover miskenning van feitelijke waarheid door OM en politie.
Citaat uit "Lessen trekken uit Puttense moordzaak". Algemeen Dagblad, 1 juni 2002.

"Wie de illusie mocht hebben gekoesterd dat het OM het geheel op drijfzand gebouwde moordonderzoek tegen het einde van de rechtzitting nu eindelijk wel overboord zou zwiepen, kwam wel heel bedrogen uit. De advocaat-generaal eiste namelijk onomwonden bevestiging van het arrest van het gerechtshof in Arnhem. (...). Wat ik verontrustend vind, is de afwerende opstelling waarvan het OM en de politie zich sedert de uitspraak van het hof in Leeuwarden zich bedienen. "Teleurgesteld", zo luidt hun reactie op de vrijspraak. Hoezo teleurgesteld, vraag ik mij dan af. Omdat in de Puttense moordzaak eindelijk recht is gesproken?

Prof. Smalhout
Lommel (B) , 26 september 1999, voor leden van de Stichting Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling (BAM) en genodigden uit het bedrijfsleven.

"Geluidsoverlast is het gevolg van gebrek aan beschaving. Waarom wordt er zo slecht opgetreden tegen het ongewenst prikkelen, of zelfs ru´neren, van andermans zintuig als het om zijn gehoor gaat? Elke andere ongewenste prikkeling wordt als een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit gezien. Het lichaam kent 5 zintuiglijke waarnemingen: voelen, zien, ruiken, proeven en horen. Wanneer iemand ongewenst je lijf zou betasten, om je gevoel te prikkelen, dan zou iedereen hoogst verontwaardigd reageren. Wat betreft het zien, zijn bepaalde lichtflitsen in disco's en laserpennen verboden. Ongewenste geuren in de buitenlucht zijn maatschappelijk niet meer geaccepteerd en resulteren in harde overheidsmaatregelen. Het zou absoluut ondenkbaar zijn dat een drinkwaterbedrijf, om de smaak van de massa te prikkelen, een onschuldig aardbeiensmaakje aan het drinkwater zou toevoegen. Maar als het gaat om geluid, dan kan de achtergrondmuziek (de muzak) van de winkeliersvereniging wÚl aan iedereen worden opgedrongen, niet alleen binnen, maar ˇˇk in de straten. In disco's wordt zelfs willens en wetens blijvende gehoorschade toegebracht aan onze kinderen. Om over andere ernstige fysieke schade elders in het lichaam, door ondervonden geluidsoverlast, nog maar te zwijgen".

Jean-Michel Delacomptee
L
ector Universiteit Bordeaux-III, Frankrijk
Ingekort citaat van de Stichting BAM uit de publicatie in het NRC van November 1999

'Lawaai is de terreur van deze tijd'
De moderne individualist is nu eenmaal een lawaaiig dier. Hij maakt lawaai wanneer het hem zint. De rust van de zieken raakt hem niet. De slaap van de werkers laat hem onverschillig. De vredigheid van de stadsparkjes zal hem worst wezen. Wij lijden er allen onder, maar niemand waagt te reageren.
Het gaat om de regels van de vrijheid zelf. Overmatig lawaai rukt mij uit mijn intimiteit, stuurt de loop van mijn gedachten, drukt op mijn zielenrust. Ik ben nog slechts een pion in de hel die mij belet te lezen, te dromen, te leven naar mijn aard. Wat het tegenwoordige lawaai zo walgelijk maakt is niet zozeer dat het voortkomt uit de arbeid en minder nog uit de natuur, maar uit die voortdurende, alomtegenwoordige, stompzinnige en overbodige manifestatie van de dingen.
Het is het exorbitante misbruik daarvan dat onze weerzin wekt. De lawaaiige individualist vernietigt de openbare ruimte, die hij vereenzelvigt met de zijne of hij dringt mijn ruimte binnen, die hij tot de openbare maakt. Hij elimineert de grens tussen zijn wereld en die van anderen. Zijn waanzin besmet mij. Als slachtoffer van de geluidstirannie word ik vernietigd als staatsburger: ik word decibellenvlees, zoals men ooit sprak van kanonnenvlees.


Max Ehrmann (1927)

"Mijdt luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest".

Frank van Helmondt, docent filosofie Fontys Hogescholen.
(Kort en vrij samengevat uit het Brabants Dagblad van 18 oktober 1999)

"De moralist is een anti-held, eerder slachtoffer dan redder. Ons Noord-Europees calvinisme legt echter de verantwoordelijkheid altijd en in de eerste plaats bij jezelf: het is altijd allemaal je eigen schuld, hoe je het ook wendt of keert. Het slachtoffer is in principe niet onschuldig, maar juist de zondebok". 

Journalisten & politici

MEP staat voor de naam van de betrokken hockeyclub.
..... is irrelevante tekst die kortheidshalve is weggelaten.

Vincent Leemans, columnist Brabants Dagblad, over dit zwartboek, 8 feb. 2003
Typisch voorbeeld van "victim blaming"

ComplottheorieŰn heb je in alle soorten en maten. Zelfs voor journalisten, die toch van nature met een gezonde dosis argwaan zijn behept, zijn ze vaak te ridicuul voor woorden en bewijzen ze alleen hun nut als anekdotes op feestjes. ........... Wie een paar pagina's leest, moet tot de conclusie komen dat het of grondig mis is met politie en justitie in Nederland, of dat de Boxtelse verwikkelingen de schrijver van het zwartboek zo hebben aangegrepen dat hij her en der spoken ziet.

Ingezonden reactie hierop in Brabants Dagblad, 14 feb. 2003
Een columnist van een dagblad dat allerwegen heeft verzwegen dat de Nationale Ombudsman vorig jaar Boxtelse politiefunctionarissen en Bossche Officieren van Justitie terzake heeft gegispt, omdat zij de familie denigrerend hebben bejegend, de minister van justitie onjuist hebben voorgelicht, dreigmail hebben verdonkeremaand en geweigerd hebben proces-verbaal op te maken van genoemde mishandeling, past slechts het schaamrood op de kaken.
Tony van der Meulen (hoofdredacteur Brabants Dagblad) in zijn column van 8 maart 2003, over een andere zaak doch bedoeld in algemene zin: "Iemand belachelijk maken maken in een conflict is erg gemakkelijk, maar ook buitengewoon gevaarlijk, ......."

Peter R. de Vries, radio 5, 11 december 2000, 16.00 uur

In kringen van justitie wordt meer gelogen dan in de onderwereld........
Een rechter zal nog liever een arm afhakken dan toegeven dat men het verkeerd heeft gezien of, erger nog, dat ontlastend bewijs is weggemoffeld.


Paul Rosenm÷ller: uitspraak van over de integriteit van de overheid.
Brabants Dagblad 9 mei 2000

Een stiekeme, geniepig opererende overheid valt door parlementariŰrs niet meer te controleren.

Tony van der Meulen, Hoofdredacteur, Brabants Dagblad, 14 juli 2001.

"Wel is er ÚÚn Brabants complot dat zijn ontknoping nadert: de gemoedelijke traditie dat mensen met veel geld en goede relaties hier alles voor elkaar krijgen".

Tony van der Meulen, Hoofdredacteur, Brabants Dagblad, 30 oktober 1999.

"Tirannen zijn als de dood voor vrije mensen die goed zijn ge´nformeerd en die gaan en staan waar ze zelf willen".

Jan Marijnissen, voorzitter SP, over kwaadwillende meningsvorming inTV-programma mei 2002

"Bezorg een hond een slechte naam en je maakt hem dood".

Pamela Hemelrijk over Burgemeesters in Algemeen Dagblad van 28 februari 2001
(zie ook artikel in Algemeen Dagblad van 22 april 2000)

Sommige schandalen zijn voorpaginanieuws, andere niet.....Toch lopen er in dit land burgemeesters rond die het nog veel en veel bonter maken dan Bram Peper.......Heeft een hemeltergend schandaal op zichzelf geen nieuwswaarde meer, tenzij er een kijkcijferkanon Ó la Bram Peper bij betrokken is.....? Wat is dit verdorie voor een bananenrepubliek?

F. Dotinga over bespreekbaarheid geluidsoverlast van evenementen in Boxtel
Uit het Brabants Dagblad van 17 augustus 2001

Vorig jaar is er tot drie uur 's nachts muziek gemaakt (in de open lucht). Als dat geen verstoring van de nachtrust is dan weet ik het niet. We hebben toen bezwaar gemaakt, maar dat is door de gemeente gewoon van tafel geveegd. Als er al niet gepraat kan worden over rust in de nachtelijke uren, dan kan er net zo goed helemaal niet gepraat worden.

Onbekende auteur in een dagblad

Wie onze kinderen soft-drugs verschaft krijgt gevangenisstraf; wie hen alcohol toedient een koninklijke onderscheiding.

Justitie, politie, betrokkenen

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Zie disclaimer.

Politierechter Mr. Van der Eijk over de impact van een falende lagere overheid

Daarbij valt geenszins uit te sluiten dat de klachten die verdachte en haar echtgenoot tegen MEP (de hockeyclub) hebben ingediend op zichzelf anders behandeld hadden kunnen worden door de lagere overheden dan deze gedaan hebben, waardoor ook deze traumatische ervaringen voor verdachte en haar echtgenoot konden ontstaan.

Uit het vonnis in kort geding over een lastercampagne tegen de familie Klokman*

Typisch voorbeeld van "victim blaming":
Een sportbestuurder (de gedaagde) verweet, in een open brief, de familie (de eiser) onder andere haar gelijk te willen halen over de ruggen van sporters. Deze sportbestuurder (later zelfs ook de burgemeester) betitelde het bezwaarschrift tegen de overlast en misdragingen van de hockeyclub o.a. als juridische haarkloverij.  Het oordeel van de rechtbank bij monde van Mr. Poerink hierover:

Die kwalificatie (over de ruggen) is nodeloos grof. ..... Dit (haarkloverij) suggereert dat het indienen van een bezwaarschrift ongepast zou zijn, of dat eiser van zijn bevoegdheden oneigenlijk gebruik zou maken. Daarvan heeft gedaagde niets hard kunnen maken. Juist de vrijheid die eiser en (meer dan 100) anderen behoren te hebben om van hun op de wet berustende bevoegdheid tot het indienen van een bezwaarschrift gebruik te maken brengt met zich mee dat hij daarna niet hoeft te vrezen voor een publieke ten schande making op de wijze zoals gedaagde deed. ........ (Meer algemeen): De zakelijk gehouden inhoud en toonzetting van het bezwaarschrift maken de agressieve houding van gedaagde eens te meer misplaatst en onderstrepen de nodeloosheid van gedaagdes grievende uitlatingen.

Uiteindelijk zou de familie, wat betreft hun inhoudelijk bezwaarschrift, ook door de Raad van State in het gelijk worden gesteld.

Uit het proces verbaal dat de leraar VWO liet opmaken tegen de vrouw die hij mishandelde (zie foto)
Typisch voorbeeld van "victim blaming"

"Ik heb het idee dat meneer en mevrouw Klokman* allergisch zijn voor geluid en dat ze overtrokken hierop reageren. ..... Ze vinden dat MEP (de hockeyclub) de jeugd bederft. Ook op internet schrijven ze brieven en spuien ze hun gal hierover. Als je die brieven leest moet je er om lachen. Je kunt echt daaruit opmaken dat het geen serieuze klachten zijn. ....... Ik denk dat deze familie meer gebaat is bij hulpverlening". (Leest u alstublieft nu ook het onderstaande citaat).

Uit de (afgedwongen) motivatie van B&W om tentenkampen te verbieden op de MEP-velden (21 nov. 1995)

"Uit de ingebrachte bedenkingen blijkt dat ervaringen in het verleden aantonen dat overnachtingen in tentenkampen op het hockeycomplex overlast voor de omgeving tot gevolg hebben. Dit is onder meer via geverifieerde klachten van omwonenden alsmede uit eigen waarnemingen door het korps gemeentepolitie Boxtel vastgesteld. ..... (Dat korps had toen een andere korpsleiding, die kort daarna zou vertrekken). De ondervonden overlast bestond met name uit:

 • Het om 02.00 uur in de nacht, na afloop van de voorafgaande feestavond met discomuziek, niet ordelijke en luidruchtig (schreeuwen en lallen) opzoeken van de tenten;

 • Het gebruik van geluidsversterkende apparatuur in de tenten;

 • Het zich luidruchtig buiten het complex begeven van deelnemers en het aanbrengen van vernielingen in tuinen van omwonenden.

 • (De toenmalige commissaris van politie Matthijssen rapporteerde aan de burgemeester naar eigen waarneming):
  "Lallende, schreeuwende, zingende en herrieschoppende personen die naar hun voertuigen liepen. Claxonerende auto's, dichtklappende autoportieren. De inzittenden joelden en schreeuwden (de meest obscene) opmerkingen, kennelijk bestemd voor omwonenden. Tot viermaal toe hoorden we enorme knallen van afgestoken vuurwerk. Na 45 minuten van observatie was dit nog niet afgelopen. Ondertussen had een gedeelte van de bezoekers hun tent opgezocht, uiteraard op dezelfde luidruchtige wijze. De twee personen die vanwege de organisatie de op dracht hadden dit in de hand te houden, kunnen daar bij lange na niet aan voldoen, dit is fysiek per definitie onmogelijk. Zelfs 20 personen zouden dit niet kunnen." . ..... Zelfs tijdens een overnachting in een tentenkamp waarbij er bewaking met politiehonden was ingehuurd door MEP is er overlast richting de omgeving van het hockeycomplex opgetreden en waargenomen door omwonenden. Ook toezicht op de tentenkampen door en vanwege het bestuur van MEP heeft niet kunnen voorkomen dat er overlast richting de omgeving is opgetreden. Uit gesprekken met omwonenden blijkt voorts dat zowel in het verleden als recentelijk door hen veelvuldig overlast wordt ondervonden vanwege nachtelijke activiteiten tijdens de tentenkampen die op het terrein van het hockeycomplex worden gehouden. Deze overlast bestaat uit geluidsoverlast vanwege:

 • het gebruik van audio-apparatuur in de tenten die niet of nauwelijks geluidisolerend zijn;

 • zingen, schreeuwen en lallen door de personen die na afloop van de feesten in de tentenkampen gaan "overnachten";

 • de geringe afstand tot de omliggende woningen en het feit dat geluid 's nachts ver draagt.

Daarnaast bestaat de overlast uit het aanbrengen van vernielingen aan o.a. tuinen van omwonenden, het gooien van glaswerk tegen de gevel van een woning. De combinatie van feesten met (al dan niet) overvloedig drankgebruik en overnachtingen in tentenkampen zijn niet zodanig te reguleren dat er voor de omgeving gÚÚn overlast optreedt. Einde citaat
Andere vormen van overlast waren het veelvuldig en langdurig produceren van harde muziek door de omroepinstallatie overdag en van harde disco-muziek in de kantine 's nachts, een en ander zo hard dat het geluid doordrong in de woon en slaapvertrekken van de naburige woningen en buiten tot kilometers in de omtrek hoorbaar was.

Paul van Dinther, hockeyer MHC Heesch, over gedrag van spelers na de wedstrijd
Uit "De kleedkamer" bijlage bij katern de Meijerij van het Brabants Dagblad, augustus 2001

In de wereld die hockey heet is aan- en vooral uitkleden verre van traditie. Lage waterrekening, hoge bieromzet, hockeyers gaan er prat op. Douchen en verschonen na de wedstrijd is nergens goed voor. Naar de kantine voor een blad pils, zo snel als het kan.

John Hampsink, ex-politie-agent met commentaar van andere (ex-)politie-agenten
"Pet in de Put", aanbevolen boek. ISBN 90-75669-06-2

.Als we de kranten moeten geloven is er iets goed mis met de politie. De werkelijkheid is nog veel erger, zegt ex-politieman ]ohn Hampsink, tegenwoordig succesvol ondernemer. Corruptie, machtsmisbruik en burgertje pesten zijn heel normaal. Vervalsen van processenverbaal, onschuldige mensen willens en wetens oppakken en opsluiten, bekentenissen afdwingen door geweld en intimidatie, racisme, de politie is een staat in de staat, ook in ons land. Je kunt je als politieman zelfs niet veroorloven om eerlijk te zijn, dan word je door je collega's uitgekotst. Hampsink schetst een schokkend, verbijsterend beeld. Andere (ex-)politiemensen nuanceren dit in dit boek. Er is wel iets ten goede veranderd. Maar duidelijk wordt dat alle reorganisaties van de laatste jaren hun doel toch grotendeels missen. De politiek en de politieleiding weten niet wat er op straat gebeurt. De verschillen in de kwaliteit van de politie in ons land zijn groot. En er is juist minder dan mÚÚr blauw op straat...
Dit boek mˇet je gelezen hebben. Alleen al om als burger sterker te staan in de omgang met de politie. Soms ook om slimmer te zijn, bijvoorbeeld bij willekeurige aanhoudingen. Maar belangrijker nog is dat heel veel mensen wakker worden geschud. Dan pas kan er echt iets ten goede veranderen...

Taxichauffeur over hockeyklanten
Uit taxiforum.nl 25-04-04

Zoals iedere straattaxi chauffeur beaamt heb je altijd van die klanten die je liever kwijt als rijk bent...... Maar als absolute nummer 1 heb ik de hockey slet. Dit zijn meiden van hoge komaf (papa en mama heel rijk) die superzat de taxi inkruipen ongewassen stinkend naar het bier en diverse mixdrankjes. Die het leuk vinden bier door de taxibusje te gooien en in je nek te gieten.


6. Aanbevolen boeken en websites

1. "Reconstructie van een gerechtelijke dwaling". Door: Ton Derksen ISBN: 9085710480 Veen Magazines 
2. "Pet in de Put", John Hampsink, ex-politie-agent ISBN 9075669062 (Uitverkocht, dus lenen. Zie korte samenvatting)

3. Misdaad vind-nu.nl

NVB E-mail webmaster Narus van Balkum
Als de mail-link niet opent, klik hem aan met rechtermuisknop, kies 'adres kopiëren' en plak het na 'aan'/'to' in een zelf aangemaakte mail.


7. Disclaimer

De op deze webpagina omschreven misstanden en belangenverstrengelingen golden op of omstreeks de tijd van de hinderwetprocedures en/of van genoemde ongeregeldheden en/of de juridische afwikkeling daarvan. Mogelijk zijn inmiddels wijzigingen opgetreden.

Persoonsnamen gemerkt met een * zijn om privacyredenen gefingeerd. Eventuele overeenkomsten met werkelijk bestaande namen berusten op puur toeval.