Artikelen in relatie tot een zwartboek over collusie bij politie, justitie en lagere overheid

Afvalondernemer vermoord
Zakenrelatie opgepakt

Afvalondernemer Jan Burgers uit Weurt, gemeente Beuningen, is op 18 september 2003 bij zijn kantoor neergeschoten en vrijwel direct overleden. De politie heeft inmiddels een faillietverklaarde zakenrelatie, van wie Burgers het pand en de omliggende grond had gekocht, opgepakt. Die verdenking en arrestatie is inmiddels echter zeer omstreden, zo deed klokkenluideronline.nl uit de doeken. De Beuningse burgemeester Zijlmans, eveneens zakelijk tegenstander van Burgers, zegt zijn dood zeer te betreuren. (Brabants Dagblad, 19 en 20 sept. 2003). In onderstaande artikelen, verschenen voor de moord, meer over de bedenkelijke rol van burgemeester Zijlmans en van justitie in het zakelijk conflict tussen de laatstgenoemde heren.


Uit het Algemeen Dagblad van zaterdag 22 april 2000
Misbruik verdeelt justitie
Officieren oneens over krankzinnigverklaring door burgemeester

Door Gerard den Elt

BEUNINGEN -Twee officieren van justitie in Arnhem spreken elkaar volstrekt tegen in het onderzoek naar ambtsmisbruik door burgemeester Zijlmans van het Gelderse Beuningen. De ene magistraat meent dat Zijlmans zijn positie heeft misbruikt, de andere heeft op voorspraak van de burgemeester actief meegewerkt aan het oppakken van een zakelijke tegenstander van Zijlmans.

De burgemeester gebruikte in 1997 zijn positie om een relatie van een afvalbedrijf in Weurt, waar hij destijds commissaris was, met behulp van een krankzinnigverklaring te laten oppakken. Daartoe werd de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) toegepast.
Uit onderzoek door de rijksrecherche blijkt dat Zijlmans de regie heeft gevoerd bij het uitschakelen van zijn plaatsgenoot Jan Burgers, die gold als grote lastpost voor de burgemeester en de lokale Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN). Zijlmans zegt in processen-verbaal zich ervan bewust te zijn geweest dat hij twee petten op had. Hij zou echter niet als burgemeester, maar als commissaris van de ARN hebben aangedrongen op dwangverpleging van Burgers.
Toen de Arnhemse officier van justitie mr. N. Leeman geen brood zag in het oppakken van Burgers, schakelde de burgemeester vervolgens diens collega mr. J.C. Stikkelman in. Die gelastte op verzoek van Zijlmans de aanhouding van Burgers wegens het telefonisch uiten van een bedreiging en voor nader consult door de Riagg.
Het onderzoek levert volgens het Openbaar Ministerie desondanks te weinig bewijs op om Zijlmans met succes te kunnen vervolgen wegens ambtsmisbruik, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het openbaren van medische gegevens. Het gerechtshof in Arnhem had (lees verder rechtse kolom)  het OM vorig jaar opgedragen vervolging in te stellen naar Zijlmans, die behalve eerste burger in Beuningen ook voorzitter van de WD-fractie in Provinciale Staten van Gelderland is.
Het onderzoeksdossier staat volgens de advocaat van Burgers, mr. S. Goedvriend, bol van de bewijzen jegens Zijlmans. Zo verklaart de Riagg dat de burgemeester een actieve rol heeft gespeeld in het bijeenroepen van een vergadering, waarin moest worden beslist over de aanpak van Burgers. De afvalondernemer, werkgever aan 40 mensen, leefde destijds in onmin met de directie van de ARN. Zijn contract werd plotseling beŽindigd, wat leidde tot grote spanningen. Inmiddels heeft Burgers na arbitrage een schadevergoeding van 1,1 milioen gulden gekregen.
Twee betrokken rechercheurs beklagen zich blijkens het dossier over 'klassejustitie'. Zo zou de zaaksofficier Stikkelman zicb persoonlijk met de affaire hebben bemoeid, wat volgens de politiemensen hoogst ongebruikeliik is. Ook de Riagg voelde zich destijds door Zijlmans onder druk gezet. Een medewerkster zegt dat de burgemeester 'oneigenlijke diuk' op haar zette om te bewilligen in een gedwongen opname.
Burgers en zijn raadsman willen bij het Hof alsnog vervolging van Zijlmans afdwingen. (meer hierover hier beneden)

(Terug) naar zwartboek over soortgelijk geval

* Voetnoot webpublicist: Inmiddels heeft drs A. van Bergen aangifte gedaan van meineed gepleegd door officier van justitie mr. N. Leeman in de strafzaak tegen burgemeester H. Zijlmans. Leemans verklaarde onder ede nooit te hebben gesproken met Zijlmans en anderen over opname van Burgers in het kader van de wet BOPZ, op grond waarvan Zijlmans werd vrijgesproken van machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Van Bergen beschikt echter over een briefje van Leeman aan Stickelman met de volgende tekst: "Afgesproken dat....de crisisdienst RIAGG meneer (Burgers) zal zien en zonodig BOPZ-maatregelen zal treffen." (Brabants Dagblad, 26 februari 2001). Hoofdofficier A. Vast van het O.M. in Zwolle stelt desalniettemin dat Leeman geen meineed heeft gepleegd (Brabants Dagblad, 3 maart 2001)


Uit het Algemeen Dagblad van zaterdag 28 februari 2001
Bananenrepubliek
Door Pamela Hemelrijk

Sommige schandalen zijn voorpaginanieuws andere niet. Waarom, dat zal wel altijd een raadsel blijven. Bram Peper was voorpaginanieuws. En terecht, laat ik dat voorop stellen. Toch lopen er in dit land burgemeesters rond die het nog veel en veel bonter maken dan Peper. De burgemeester van Beuningen bijvoorbeeld. Maar in de kranten schopte hij het hooguit tot een een kolommertje op pagina 5, en soms zelfs dat niet eens. Zou dat komen omdat burgemeester Zijlmans geen Bekende Nederlander is? Heeft een hemeltergend schandaal op zichzelf geen nieuwswaarde meer, tenzij er een kijkcijferkanon ŗ la Peper bij betrokken is? Je zou het bijna gaan denken.

Burgemeester Zijlmans had een zakelijk conflict met een afvalverwerker in zijn gemeente. Hij besloot dit probleem op te lossen door de afvalverwerker gedwongen te laten opnemen in een krankzinnigengesticht. Daarvoor had hij uiteraard de medewerking nodig van de plaatselijke officier van justitie, ene mr. Leeman. Samen beraamden die twee een plan om de afvalverwerker te arresteren, en via een BOPZ-maatregel op de gesloten afdeling te laten plaatsen. De Riagg heeft daar een stokje voor gestoken -op zichzelf al een wonder, want als de burgemeester en de officier allebei beweren dat je zo gestoord bent als een deur', bewijs dan maar eens aan een crisisteam dat het niet zo is. Maar die afvalverwerker was kennelijk zo normaal dat zelfs de Riagg het moest toegeven.
Toen de burgemeester vervolgens terecht moest staan wegens machtsmisbruik en vrijheidsberoving heeft de officier van justitie meineed gepleegd om zijn gabber uit de nor te houden. Die burgemeester zit er dus nog steeds. En het parket moet nu een van haar eigen leden wegens meineed berechten. Ik geef u nu al op een briefje dat daar niks van terecht komt. Laat staan dat de strafzaak tegen die burgemeester wordt heropend. Daar lees ik althans helemaal niks over.
D'r zijn nog massa's schandalen van dit kaliber, maar ze halen de krant niet of nauwelijks. Vermoedelijk omdat ze niet fotogeniek genoeg zijn; iets anders kan ik niet bedenken. U heeft vast nog nooit gehoord van mr. Vermeulen. Hij is vice-voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Als je als ambtenaar ontslagen wordt, en je gaat in beroep, dan bepaalt mr. Vermeulen, in hoogste instantie, of dat ontslag rechtmatig is geweest ja of nee. Hij heeft als zodanig (tenminste een keer, maar volgens geruchten diverse malen) ontslagprocedures gesanctioneerd die hij zelf in gang had gezet. Hij was  (lees verder de rechtse kolom)
namelijk, voordat hij tot vice-president van de Centrale Raad van Beroep werd benoemd, topambtenaar bij Binnenlandse Zaken, belast met ontslagprocedures. De zaak stonk trouwens uren in de wind, want het ging om een klokkenluider ŗ la Van Buitenen, die de vuile was van Defensie had buiten gehangen, en daarom kalltgestellt moest worden.
Er zijn over mr. Vermeulen herhaaldelijk vragen gesteld in de Tweede Kamer, maar die zijn in de prullenbak gemieterd, onder het motto: de politiek mag zich niet bemoeien met de onafhankelijke rechtspraak. Mr. Vermeulen zit er nog steeds. Mijn persoonlijke theorie is dat hij op die post is benoemd om de overheid zo geruisloos mogelijk van haar klokkenIuiders af te helpen. Dat kan ik niet bewijzen, maar gedachten zijn vrij, zeg ik altijd maar. U heeft vast ook nog nooit gehoord van mr. Tilleke de Kroon. Wat mr. Tilleke de Kroon op haar kerfstok heeft, daar is Bram Peper een hele kleine jongen bij. Om haar man tijdens de echtscheiding anderhalve ton lichter te maken vervalste ze zijn handtekening. Vervolgens misbruikte ze haar positie als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad om, met het oog op de boedelscheiding, de fiscale gegevens van haar man los te krijgen. 'Die zal dan nu we! in de nor zitten', zult u zeggen, maar nee: ze werd beleidsmedewerkster op het ministerie van Financien, onder Wim Kok. Ook daar maakte ze het zo bont dat ze de FIOD op haar dak kreeg, en tenslotte door Zalm werd ontslagen. Zowel Kok als Zalm weigeren over dat FIOD-onderzoek iets mede te delen, vanwege de privacy. Nu is mr. Tilleke de Kroon, god betere het, belastingrechter bij het Hof in Arnhem, hoewel ze zelf de belasting ontdoken heeft. Ook over haar zijn in de Kamer al drie keer vragen gesteld, zonder enig merkbaar effect. Waarom lees je daar nooit iets over, behalve in het Katholiek Nieuwsblad? Wat is dit verdorie voor een bananenrepubliek?

(Terug) naar zwartboek over soortgelijk geval

toegevoegde trefwoorden 2000 aangifte aanklacht aanklagen aantijging aantijgingen afpersen afpersing ambtenaar ambtenaren ambtsdelict ambtseed ambtsfalen antecedenten arglist arglistig Arnhem arrest 2001 arrestatie arresteren arrondissement B&W bedreigd bedreigde bedreigen bedreiging bedriegen bedrieglijk bedrog behandeling belangenverstrengeling bende beschuldigd 2002 2003 beschuldiging bestuur betrokkenheid bewijs bewijslast bewijzen bijbaan bijbanen blackmail blackmail blunder.htm burgemeester burgemeesters burgerlijk burgerrechten 2004 chantage college van B&W collusie collusie computer correctie corrupt corrupte corruptie 2005 criminaliteit crimineel criminelen discriminatie dorpsbestuur dreigement dreigen dreiging dwaling eerherstel escalatie fout fouten fraude frauduleus gebrek geding gelogen 2006 gemeente gemeentebestuur gemeenteraad gerecht gerechtelijke gerechtshof geschrift getuigen getuigenverhoor gevangenis griffie haat hechtenis hetze hinder hinderwet 2007 identificeren inbreuk insinuaties integer integriteit intimidatie justitie justitieel kabaal klassenjustitie kliek knevelarij korpsbeheerder korpschef krankzinnig krankzinnigheid krenken lagere overheid laster leugen leugenachtig liegen machtsmisbruik machtswellust maffia mafia magistraat magistratuur malversatie meinedig meineed mensenrechten milieu minister ministerie misbruik misdaad misdadig misleiden misleiding misstand misstanden misstanden misvatting Nederland nevenfuncties NFI normbesef normen omkopen omkoping onbillijk onderdrukking ondervraging onderwereld onderzoek onenigheid ongeluk onrecht onrechtmatig onrechtmatigheden onrechtvaardig onrechtvaardigheid onregelmatig onregelmatigheden onschuld onschuldig ontdekken onterecht onterechte onthullen ontmaskeren onveilig onveiligheid onwaarheid openbaar bestuur ophitsen ophitsen ophitsing opruien opruiing overheden overheid overmacht parket politie politieagent politiebureau politiechef politiek politiemacht politiemacht politieman politiemensen politieoptreden politieteam politieverhoor privacy proces proces verbaal procureur generaal procureur generaal rancune rancuneus reachterlijke macht recherche rechercheur recht rechtbank rechteloosheid rechten van de mens rechterlijke macht rechtsbescherming rechtsgang rechtspleging rechtspraak rechtspreken rechtsstaat rechtssysteem rechtsvervolging rechtswezen rechtszaak rechtszaken rechtszitting repressie rijksrecherche schending van de mensenrechten smaad smadelijk strafrecht teamchef terreur terroriseren terrorisme tribunaal tweede kamer tweede kamer uitbuiting vals valse valsheid in geschriften valsheid in geschrifte valsheid in geschrift veiligheid verdachte verdachtmaking verdachtmakingen verdediging verhoor verhoormethode verhoormethoden verhoren verklaring vernederen vernedering veroordeeld veroordelen veroordeling vertrouwen vervalsing vervolging vervolgingsbeleid verwerpelijk vooringenomenheid vooroordeel vriendjespolitiek vrijheid waarden en normen waarheid waarheidsvinding wanbeleid wanbestuur wangedrag wantrouwen wederrechtelijk wethouders willekeur willekeurige wraken wraking zwakzinnigheid zwartboek Post2lion Websites