Politie verzwijgt dreigmail in proces verbaal
Opmerkelijke verband ontdekt met afzendernaam

update 26-11-2010
terug naar zwartboek

Een inwoner van Boxtel werd per dreigmail aangezegd dat "MEP-fighters" zijn "familie niet zouden sparen" voor "harde sancties" en, als "begin van meer", een "(straf)zaak" zouden aandoen, als hij niet zijn "bakkus zou houden" over door de Raad van State aan de naburige hockeyclub MEP opgelegde overlastbeperkingen. In de procedures trad de familie namens 100 omwonenden op. Bij het uitgaan van de hockeykantine wordt vervolgens zijn vrouw op eigen erf mishandeld. De politie verzweeg de dreigmail in alle processen verbaal. Brigadier Johannes Noterak*, lid van de districtsrecherche, was belast met het onderzoek. Een statistisch ervaren wetenschapper ontdekte een opmerkelijk verband tussen diens naam en het IP-nummer van de mail en een nog opmerkelijker verband tussen diens naam en de mail-afzendernaam Jonhy Jardoon.

Persoonsnamen met een * zijn, om redenen van privacy, fictief gekozen (zie voetnoot).

Verband tussen de naam van de brigadier en IP-nummer

Het X-originating IP-nummer van de e-mail was destijds wereldwijd op slechts n web-adres geregistreerd en wel binnen een week zes keer bij n van slechts 5 onderscheiden website-eigenaren waarop destijds k de sporadisch voorkomende achternaam van genoemde brigadier voorkwam. De kans dat een dergelijke treffer op toeval berust is onbeschrijflijk klein, omdat ook toen al vele miljoenen web-sites bestonden.

Verband met de afzendernaam

De merkwaardige overeenkomst

Naam districtsrechercheur:
Zoals die wordt uitgesproken:
Achterstevoren geschreven:
Lijkt veel op afzendernaam
zoals die wordt uitgesproken
Johannes  Noterak*
Johannus  Nootrak
S unnahoj Kartoon

Sjo n h y Jardoon

of omgekeerd

Afzendernaam dreigmail:
Zoals wordt uitgesproken:
Achterstevoren geschreven:
Lijkt erg op naam rechercheur
zoals die wordt uitgesproken:
J o n h y Jardoon
Sjo n h y Jardoon
Y h n ojs Noodraj

Johannu s Nootrak
De afzendernaam komt dus in hoge mate fonetisch overeen met de achterstevoren geschreven naam en voornaam van de betrokken districtsrechercheur. Merk op dat de e-mailer zich "Jonhy" noemt, met de "n" en de "h" in de omgekeerde volgorde, waardoor ze in "Johannes" juist wl goed staan. Dit maakt de overeenkomsten beduidend minder toevallig en het laat zich berekenen dat die overeenkomst niet op toeval berust.

Berekening van de toevalskans 
dat een willekeurig gekozen naam in dezelfde mate (wat betreft aantal en omgekeerde volgorde van letters) overeenkomt met een 15 letterige fonetische naam

1. Uitgangspunten

In de berekening worden niet alleen de overeenkomende letters, maar ook de klankverwante letters gewogen. De kans dat een willekeurig getrokken letter uit ons alfabet overeenkomt met een tevoren vastgelegde letter is 1/26. De kans op het trekken van een klankverwante letter, waarbij in casu de d en t; s en z; en i, j en y als dezelfde letters worden beschouwd, is voor de onderhavige gevallen respectievelijk 1/13; 1/13 en 1/9. Alhoewel de o en u ook behoorlijk klankverwant zijn, zijn die letters niet als klankverwant aangemerkt. De kans dat een enkele n overeenkomt met een dubbele nn is op 1/13 gesteld (in feite 2 x een trekking). Omdat de fonetische dubbele oo uit Noterak* is ontstaan uit een enkele o, is de kans dat een dubbele oo overeenkomt met een dubbele oo eveneens op 1/13 gesteld. Een niet getrokken letter is als een foute trekking beschouwd. Door al deze conservatieve benaderingen blijft de kansberekening, ofschoon imperfect door sterke vereenvoudiging, aan de zr veilige (zekere) kant.
In de kansberekening is gewogen dat in totaal 15 letters mogen worden getrokken teneinde 10 fonetisch correcte letters in de goede volgorde te trekken, waarbij dus op 5 willekeurige plaatsen een letter mag worden gemist. Die kansverhoging (kv is te berekenen als
kv = N! / [(N-n)! * n!] = 15! /[(15-5)!* 5!] = 3000

2. Conservatieve kansberekening

Een waarschuwing vooraf.
Staart u zich niet bij voorbaat blind op de hieronder gevonden Grote Getallen (kleine toevalskansen). Die krijgen slechts betekenis wanneer a-priori een redelijke kans bestaat dat een anonieme mailer een achterstevoren geschreven naam gebruikt. (Theorema van Bayes)

Overeenkomende letters in "Sjonhy Jardoon" en de daarbij horende toevalskans zijn:
        s  n   h   y  a   r   d   oo  n
3000 / 13 x13 x26 x9 x26 x26 x13 x13 x26 =
1/40.000.000

De kans is dus 1 op 40 miljoen dat genoemde letters overeenkomen met die van een willekeurig gekozen, achterstevoren geschreven 15 letterige naam, in dezelfde mate (wat betreft aantal en volgorde) als het geval is met de fonetische naam "Johannus Nootrak". Wanneer ook de o en u als klankverwant zouden worden aangemerkt, dan zou die kans zelfs 1 op ruim n miljard zijn. 

Conclusie

Het Nederlands Forensisch Instituut bevestigde dat bovenstaande kansberekening op zich juist is, maar dat dit niet beduidt dat Noterak* of de politie bemoeienis heeft gehad met bedoelde mail, maar dat het evenmin valt uit te sluiten. Een verdenking jegens Noterak* is, op alln die grond, daarom zeer speculatief. Met die conclusies is de auteur het volledig eens. Een kleine internet recherche leerde echter dat het vaak voorkomt dat een amateur een afzendernaam of wachtwoord creert door de naam of het nummer van iets of iemand in zijn directe omgeving achterstevoren te schrijven. In een telefoongesprek gaf een wetenschappelijke medewerker van het NFI bovendien toe dat ook de toevalskans op het samenvallen van het IP-nummer en de naam van de brigadier bij n en dezelfde website-eigenaar ongelooflijk klein is.

Er bestaat dus, zo goed als zeker, een niet-toevallig verband (wat dat ook moge inhouden) tussen de identiteit van de dreigmail (IP-nummer) en de naam van de brigadier belast met het onderzoek. Omdat de toevalskans op het gevonden verband tussen afzendernaam en de naam van de brigadier onwaarschijnlijk klein is, en a-priori een redelijke kans bestaat op opzettelijke creatie van een dergelijk verband door een anonieme mailer, kan bovendien worden aangenomen dat de opsteller (wie dat ook moge zijn) de naamsassociatie met opzet tot stand heeft gebracht. Hij moet echter alsdan de doopnaam (Johannes) n de sporadisch voorkomende achternaam (Noterak*) kennen n een motief hebben.

De heer Druivenstam*, eveneens lid van de districtsrecherche en naaste collega van Noterak*, blijkt lid van MEP en is/was betrokken bij het organiseren van evenementen en toernooien, in samenhang waarmee in het verleden de ernstige overlast werd ondervonden waartegen de familie namens 100 omwonenden procedeerde. Ook dit is, op alln die grond, geen bewijs voor betrokkenheid bij de dreigmail. Maar al het bovenstaande had beslist aanleiding moeten zijn om het IP-nummer van de dreigmail te traceren. Dat verzoek werd echter, op leugenachtige gronden, niet ingewilligd en juist dt maakt de zaak wl hl erg verdacht. Inmiddels is rechercheur Druivenstam* overgeplaatst naar een ander politie-district.

(terug) naar zwartboek)

* Voetnoot. De persoonsnamen gemerkt met een * zijn gefingeerd omwille van de privacy. Van de districtrechercheur Noterak* is dat gedaan door van de achternaam letters te verwisselen en te veranderen, doch in de afzendernaam van de dreigmail dezelfde letters en wel zo dat klankverwantschap en kansberekening hetzelfde blijven.

Toegevoegde trefwoorden: 2000 aangifte aanklagen aanranding achterhalen afpersen afpersing afzender agent agenten ambtenaar ambtenaren ambtsdelict ambtseed ambtsfalen Amnesty International analyse arglist arglistig arrest arrestatie arresteren arrondissement auteur 2001 bedreigd bedreigde bedreigen bedreiging bedriegen bedrieglijk bedrog behandeling belangenverstrengeling belediging bende beschuldigd beschuldiging betrokkenheid 2002 2003 berekenen berekening bewijs bewijslast bewijzen blackmail Den Bosch Boxtel bombrief Brabant Brabant Noord brigadier brongegevens burgerlijk burgerrechten chantage collusie computer correctie corrupt corrupte politiemensen corruptie criminaliteit 2004 2005 crimineel criminelen dader daders discriminatie district districtsrecherche dreigbrief dreigbrieven dreigement dreigen dreiging dreigmail dreigbrief dreigbrieven dwaling 2006 eerherstel eerlijkheid eigen rechter spelen eigenrichting e mail email erfvredebreuk Esch fout fouten fouten fraude frauduleus gebrek aan rechtsbescherming geding gelogen gerecht gerechtelijke gerechtshof geschrift geschriften getuigen getuigenverhoor gevangenis 2007 gevecht geweld geweldpleging geweldsdelict griffie haat hate mail hatemail haatmail hechtenis 's-Hertogenbosch Hertogenbosch hetze hinder hinderwet hockey hockeyer hockeyers hockeysport hockeyvereniging hoofdagent huisvredebreuk hulpweigering identificeren inbreuk insinuaties integer integriteit internet intimidatie IP-nummer Johannes Naterop jurisprudentie justitie justitieel onderzoek kansberekening klachtafhandeling klachtenprocedure klassenjustitie kliek klokkeluider klokkenluider klokluider knevelarij KNHB korpsbeheerder korpschef krenken laster Lennisheuvel leugen leugenachtig liegen Liempde machtsmisbruik machtswellust maffia mafia magistratuur mail mailer e mailer emailer mailing SPAM malversatie meinedig meineed MHC MEP mep milieu minister van justitie misbruik misbruik van macht misdaad misdadig mishandelen mishandeling misleiden misleiding misstand misstanden misvatting molest Mr M.J.A. van Thiel Mr R. Appels nachtrust Johannes Naterop Nederland nevenfuncties NFI Noord Brabant normbesef normen normen en waarden Officier van Justitie omissie omkopen omkoping onbillijk onderdrukking ondervraging onderwereld onderzoek onrecht onrechtmatig onrechtmatigheden onrechtvaardig onrechtvaardigheid onregelmatig onregelmatigheden ontdekken onterecht onterechte onthullen ontmaskeren onveilig onveiligheid onwaarheid openbaar bestuur openbaar ministerie ophitsen ophitsing opruien opruiing opsporen opsporing overheden overheid overmacht parket petitie pogrom politie politieagent politiebureau politiechef politieteam politiek politiemacht politieman politieoptreden politieverhoor privacy proces proces verbaal procureur generaal puber rancune recherche rechercheur recht rechteloosheid rechten van de mens rechterlijke macht rechtsgang rechtspleging rechtspraak rechtspreken rechtsstaat rechtssysteem rechtsvervolging rechtswezen rechtszitting reclassering repressie rijksrecherche A.A. Rosenbrand rustig woongenot schatten schatting schatter schade schending schending mensenrechten schriftelijke bedreiging schrijver 's Hertogenbosch slachtofferhulp smaad smadelijk verwerpelijk sport sporten sportvereniging staatsraad stalken stalker stalking statistiek statistisch statistische straf strafrecht teamchef politie terreur terroriseren terrorisme toetakelen traumatische ervaring tuig tweede kamer uitbuiting vals valse valse aanklacht valse getuigen valsheid valsheid in geschriften vechten veiligheid verbaal verdachte verdachtmaking verdachtmakingen verdediging verhoor verhoormethode verhoormethoden verhoren verklaring vernederen vernedering vernielzucht veroordelen veroordeling vertrouwen vervalsing vervolging vervolging vervolgingsbeleid vooringenomenheid vooroordeel vriendjespolitiek vrijheid van meningsuiting waarheid waarheidsvinding wanbeleid wanbestuur 2004 wangedrag wantrouwen wederrechtelijk J.L. Wijnstok willekeur willekeurige arrestatie woonrust wraken wraking zwartboek